Пројектовање база података

ID: 1401
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Лазовић М. Горан
извођачи: Лазовић М. Горан, Росић Витас Б. Маја
контакт особа: Лазовић М. Горан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за математику

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Главни циљ овог предмета је разумевање основних појмова неопходних за пројектовање, имплементацију и коришћење функционалне базе података.

исход

Студенти ће бити у стању да примењују основне технике пројектовања и имплементације базе података без аномалија. Такође ће стећи вештине манипулисања базом података које су неопходне како за администрацију базе података тако и за развој апликација са базом података.

садржај теоријске наставе

Концепти и архитектура система за управљање базама података. Модел података. Концептуални модел података, модел објекти-везе. Логички модел података, релациони модел. Релациона алгебра, SQL. Аномалије података, функционална зависност. Армстронгова правила. Нормалне форме и декомпозиција. Физички модел, секундарна меморија. I/O модел израчунавања. Организација датотека. Индексне датотеке, индекси. Паралелна обрада, трансакције.

садржај практичне наставе

Развој пројекта и имплементација базе података неког реалног система, у савременом развојном окружењу користећи конкретан систем за управљање базом података.

услов похађања

Нема услова за похађање наставе

ресурси

Рачунарска сала

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 15
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 60
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Гордана Павловић-Лажетић; Увод у релационе базе података; Математички факултет; 1999; Ramakrishnan, Gehrke; Database Management Systems; McGraw-Hill; 2002;