Пројектовање брода

ID: 1018
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Калајџић Д. Милан
извођачи: Калајџић Д. Милан
контакт особа: Калајџић Д. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

Пројектовање брода је предмет који обједињује сва знања из бродоградње која је студент стекао током студија. Циљ је да студент, у оквиру наставе и самосталног пројекта, овлада основним знањем и вештинама пројектовања бродова.

исход

Студент треба, кроз наставу и (посебно) кроз самостални пројекат, да овлада основним знањем и вештинама пројектовања бродова.

садржај теоријске наставе

Основни принципи пројектовања брода. Спирала пројектовања. Врсте и саставни делови пројекта брода. Пројекат на бази тежине, запремине и површине. Тежинске групе. Статистички подаци о бродовима. Пројектовање на бази статистичких података и прототипа. Формуле базиране на статистици постојећих бродова: главне димензије и њихови односи, коефицијенти форме, тежинске групе, снага мотора. Утицај димензија и форме брода на стабилитет, отпор, чврстоћу, кормиларење, поморственост. Прорачун прве апроксимације брода. Прорачун друге апроксимације брода. Пројектовање према прототипу. Избор прототипа. Главне димензије, коефицијенти форме, тежинске групе, снага мотора. Формирање бродских линија. Центрација. Израда генералног плана брода. Израда техничког описа. Специфичности у пројектовању теретних бродова (вишенаменских, контејнерских, за расути терет, танкера), путничких бродова, ратних бродова итд. Специфичности у пројектовању речних бродова.

садржај практичне наставе

Практични проблеми пројектовања брода који илуструју теме садржане у теоријској настави. У оквиру вежби студент, на основу стеченог знања и техничке документације, треба самостално да изради идејни пројекат теретног брода (контејнерског брода, брода за расути терет, вишенаменског брода или танкера).

услов похађања

Положени предмети Пловност и стабилитет брода 2, Отпор брода, Пропулзија брода, Бродске конструкције 2

ресурси

[1] И. Бачкалов: Изводи из предавања (handouts). [2] И. Бачкалов: Упутства за израду пројекта. [3] Каталози и техничка документација изграђених бродова. [4] The German Merchant Fleet, Seehafen Verlag, 2006 [5] Significant Ships, RINA Journals.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

H. Schneekluth, V. Bertrаm: Ship Design for Efficiency and Economy, Butterworth‐Heinemann, 1998.; D.Watson: Practical Ship Design, Elsevier, 1998.; T. Lamb (editor): Ship Design and Construction, SNAME, 2003.; A. Papanikolaou: Ship Design - Methodologies of Preliminary Design, Springer, 2014;