Клизни и котрљајни парови

ID: 3646
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мишковић З. Жарко
извођачи: Мишковић З. Жарко
контакт особа: Мишковић З. Жарко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Стицање напредних знања у домену клизних и котрљајних парова.

исход

Студенти стичу знања и вештине: познавања типова лежаја и њихове примене; да у функцији радних услова оптимизују избор и правилно одаберу одговарајући лежај као и његов материјал; да правилно изаберу/конструишу начин подмазивања и врсту мазива.

садржај теоријске наставе

Трење у клизним лежајима и улога мазива, Врсте клизних лежаја, Основи хидродинамичке теорије подмазивања, Радијални лежаји са хидродинамичким подмазивањем, Аксијални лежаји са хидродинамичким подмазивањем, Лежаји са хидростатичким подмазивањем, Материјали за клизне лежаје, Врсте котрљајних лежаја, Систем обележавања лежаја, називи и ознаке, Толеранције и зазори, Конструкционе и експлоатационе особености појединих типова лежаја, Кинематика лежаја; Оптерећења и напрезања делова лежаја, Носивост лежаја, Избор лежаја, Мазиво, начини подмазивања и заптивања, Уграђивање лежаја, Зглобни лежаји. Испитивање лежаја: димензиона контрола, одређивање радијалног зазора, испитивање буке и вибрација, испитивање заосталог магнетизма, испитивање тврдоће. Упознавање са радом акредитоване лабораторије за контролу котрљајних лежаја.

садржај практичне наставе

У оквиру курса на докторским студијама није предвиђена практична настава, али ће студенти бити детаљно упознати са методама испитивања у акредитованој лабораторији за испитивање лежаја.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Наставни материјали се студентима дистрибуирају на web-страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима су студентима доступни у непосредном контакту. - Компјутерски опремљена учионица, Машински факултет у Београду; - Приступ Интернету; - Акредитована Лабораторија за Испитивање Машинских Елемената и Система - ЛИМЕС, Универзитет у Београду, Машински факултет; - Акредитована Лабораторија за Испитивање моторних возила - ЦИАХ, Универзитет у Београду, Машински факултет;

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 45
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Клизни и котрљајни лежаји, В. Крсмановић, Р. Митровић, Завод за издавање уџбеника и Машински факултет, Београд, 2015.; Милета Ристивојевић, Радивоје Митровић:Расподела оптерећења - зупчасти парови и котрљајни лежаји - Монографија, Машински факултет 2002.; Презентације; Хендаути;;