Мехатроника возила - посебна поглавља

ID: 3217
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић М. Владимир
извођачи: Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша, Поповић М. Владимир, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Поповић М. Владимир
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Циљеви предмета су тако пројектовани да одговоре потребама аутомобилске индустрије у 21. веку у смислу да студенти развију неопходне вештине и разумевање мехатронике на возилу. Студенти требају да располажу широким способностима у области истраживања, пројектовања, развоја и испитивања мехатронских система на моторним возилима.

исход

Студент стиче опште способности: - анализа, синтеза и предвиђање решења и последица, - oвладавање методама, поступцима и процесима истраживања, - примена стечених знања у пракси. Студент стиче и предметно-специфичне способности: - темељно упознавање мехатронских система на возилу, - решавање конкретних проблема применом научних и инжењерских метода и поступака, - развој вештина и спретности у употреби знања из области мехатронике на возилу.

садржај теоријске наставе

Четири основна наставна блока обухватају следеће области: (а) Увод у мехатронику и основни мехатронски системи, (б) мехатронски системи на возилу - опште (контролни системи и аутоматизација, динамика, давачи, микроелектроника, извршни уређаји, централна рачунарска јединица), (в) специфичности мехатронских система на возилу (систем за кочење, систем за ослањање, системи за пренос снаге, интегрисани системи на возилу) и (г) примери пројектовања мехатронских система на возилима.

садржај практичне наставе

Четири основна наставна блока обухватају следеће области: (а) Увод у мехатронику и основни мехатронски системи, (б) мехатронски системи на возилу - опште (контролни системи и аутоматизација, динамика, давачи, микроелектроника, извршни уређаји, централна рачунарска јединица), (в) специфичности мехатронских система на возилу (систем за кочење, систем за ослањање, системи за пренос снаге, интегрисани системи на возилу) и (г) примери пројектовања мехатронских система на возилима.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

1. Учионица 2. Књига другог аутора 3. Књиге на страном језику 4. Друга литература 5. ИТ хардвер 6. ИТ софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

Материјал са предавања у дигиталном облику, 2023.; K. Reif (Ed.), Automotive Mechatronics - Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics, Springer Vieweg,Wiesbaden, 2015.; B.T. Fijalkowski, Automotive Mechatronics: Operational and Practical Issues - Vol. 1, Springer Heidelberg, Dordrecht, 2011.; B.T. Fijalkowski, Automotive Mechatronics: Operational and Practical Issues - Vol. 2, Springer Heidelberg, Dordrecht, 2011.; -;