Одабрана поглавља из структуралне анализе ваздухоплова

ID: 3054
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Динуловић Р. Мирко
извођачи: Динуловић Р. Мирко
контакт особа: Динуловић Р. Мирко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Овладавање напредним методама структуралне анализе ваздухопловних металних и композитних конструкција.

исход

На крају завршеног курса студенти би требало да буду у могућности да: 1. Овладају теоријским знањима из структуралне анализе примењене на ваздухопловне конструкције. 2. Примене научена теоријска знања на решавање практичних проблема. 3. Разумеју основнне конструктивнењ схеме летелица. 4. Примене савремене методе за пројектовање и анализу конструкција летелица.

садржај теоријске наставе

1. Увод 2. Основе тензорског рачуна 3. Метода сила 4. Авион као јединствена еластична сруктура 5. Метода померања 6. Метода директне крутости 7. Нелинеарност код структурних анализа

садржај практичне наставе

1. Моделирање реалних авионских структура, анализа напонско деформационог стања 2. Моделирање геометријске нелинеарности авионских металних и композитних структура

услов похађања

Структурална анализа, Композитне конструкције, Прорачун структуре летелица

ресурси

Лабораторија за теорију еластичности и аероеластичност

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 15
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Основи структуралне анализе аеротехничких конструкција, Мирко Јосифовић 1971; Структурална Анализа, скрипте са предавања, Мирко Динуловић 2010;