Електротехника

ID: 1070
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Шкатарић М. Добрила
извођачи: Лукић М. Петар, Стојић М. Томислав, Шкатарић М. Добрила
контакт особа: Шкатарић М. Добрила
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за физику и електротехнику

извођења

  • 6. семестар, позиција 1

циљ

Упознавање основних законa електротехнике и постизање компетенције за даљи развој академских знања и вештина у научним, стручним и примењеним областима машинства које се ослањају на електротехнику. Упознавање основних појава и компоненти кола и уређаја који се срећу у електротехници, метода за њихову анализу и основних мерних поступака.

исход

По успешном завршетку курса студент би требало да: 1.теоријски и математички адекватно описује и повезује основне појмове, законе, релације и процесе из опште електротехнике, тј. области електростатике, електрокинетике, електромагнетике и простопериодичне струје; 2.математички адекватно изражава и повезује различите електричне, магнетске и друге физичке величине потребне за основно инжењерско моделовање разноврсних појава и процеса у електротехници; 3. теоријски и математички опише и повеже основне појмове из области електричних мерења; 4. анализира и инжењерски прикаже резултате директних и индиректних лабораторијских мерења. 5. препозна повезаност механичких, хидрауличких и термотехничких система са аналогним електричним системима. Провера исхода наведених у тачкама 1), 2), 3) и 5) врши се кроз питања на тестовима, колоквијумима и завршном испиту, односно провером студентских одговора на постављена питања Исход тачке 4) проверава се кроз самосталне лабораторијске вежбе студената и одбраном студентских извештаја урађених после лабораторијских вежби.

садржај теоријске наставе

Електростатика (кратак историјски преглед, појам електричног оптерећења, Кулонов закон, електрично поље, потенцијал и напон, проводници у електричном пољу, Гаусов закон са применама, диполи, поларизација диелектрика, кондензатори: капацитивност,врсте и примена, енергија електричног поља); Временски константна струја (струјно поље и његова карактеризација, електролиза, једначина континуитета, I Кирхофов закон, Омов закон, Џулов закон, отпорници, емс (електромоторна сила), њено порекло и врсте, електрични генератори, карактеристике и трансформације, електрично коло и мрежа, рад и снага, II Кирхофов закон, основне теореме теорије електричних кола); Електромагнетизам (појам магнетског поља, основне величине и закони,појам магнетског флукса и закон његове конзервације, Амперов закон о циркулацији вектора магнетске индукције, материјали у магнетском пољу, појам магнетизационог поља и закон укупне струје, магнетско коло, електромагнетска индукција, коефицијенти индуктивности, енергија магнетског поља, основи електромеханичке конверзије); Простопериодичне струје (генерисање, карактеризација, фазорски рачун, снага, методе анализе мрежа у устаљеном простопериодичном режиму); Трофазна кола.

садржај практичне наставе

На аудиторним вежбама израђују се одабрани задаци по плану и програму предавања. Предвиђен је и приказ шест лабораторијских вежби: 1. Упознавање са основним електричним мерним инструментима, принципи њиховог рада. Практична примена. 2. Основна мерења у колима једносмерне струје: струја, напон, снага и отпор. 3. Демонстрација основних закона електромагнетике и њихово доказивање мерењем. 4. Основна мерења у монофазним колима: струја, напон, снага, индуктивност, капацитет и отпор. 5. Мерење снаге у трофазном систему. 6. Напредне технике у електричним мерењима: дигитална и рачунарски заснована мерења.

услов похађања

Нема посебних услова

ресурси

1. Д. Кандић: Електротехника, Машински факултет, Београд, 2008, ISBN 86-7083-447-2; 2. Д. Шкатарић, Н. Ратковић, Т. Стојић, П. Лукић: Збирка решених задатака из електротехнике, Машински факултет, Београд, 2000, ISBN 86-7083-339-5; 3.П. Лукић, Д. Шкатарић и Т. Стојић,: Електротехнике- мерења и огледи, практикум за студенте Машинског факултета, издавач Машински факултет Универзитета у Београду, 2019. год , ISBN: 978-86-7083-997-7, CIP: 621.317(075.8)(076); 2. izdanje 2023. 4. Oprema i postavljene laboratorijske vežbe u Laboratoriji za elektrotehniku

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 22
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 9
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

П. Миљанић: Електротехника, Машински факултет, Београд, 1996; ; Del Toro V., Electrical Engineering Findamentals, Prentice-Hall, New Jersey, 1986;; Milton Gussow, Schaum's outline of theory and problems of basic electricity, McGraw-Hill, New York, 1983.;