Осцилације механичких система

ID: 3490
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Обрадовић М. Александар
извођачи: Митровић С. Зоран, Обрадовић М. Александар
контакт особа: Обрадовић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање студената са основним појмовима линеарних и нелинеарних осцилација као и осцилација еластичних тела.

исход

Стицањем знања у овом предмету студенти ће бити у могућности да ефикасно решавају сложене проблеме линеарних и нелинеарних осцилација као и осцилација еластичних тела.

садржај теоријске наставе

Стабилност равнотеже. Линеаризација диференцијалних једначина кретања. Осцилације конзервативних система. Главни облици осциловања. Осцилације маса на лаким еластичним носачима. Слободне пригушене осцилације. Принудне непригушене осцилације. Хармонијска анализа. Резонантне појаве. Принудне пригушене осцилације система. Осцилације еластичних тела са линијским распоредом маса константног и променљивог попречног пресека. Осцилације (слободне и принудне) еластичних тела са површинским распоредом маса. Особине нелинеарних осцилација. Испитивање стационарних система са једним степеном слободе. Фазна раван, фазни портрети и сингуларне тачке. Љапуновљеве теореме. Конструкције фазних трајекторија. Појам о самоосциловању. Дегенерисани системи и хипотеза скока. Дејство спољашње хармонијске силе на самоосциловање система са једним и два степена слободе. Стабилност граничних трајекторија.

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Nema

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Meirovitch L, FUNDAMENTALS OF VIBRATIONS, Mc Graw Hill, 2001.; Rao S.S., Mechanical vibrations, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1995.; Rao S.S., Vibration of Continuous Systems, WILEY,2007.; Вуковић, Ј., Обрадовић,А., Линеарне осцилације механичких система, Машински факултет, Београд, 2021., КПН ; Бутенин Н. В., Елементи теорије нелинеарних осцилација, Машински факултет, Београд, 1985.;