Техничко законодавство - прописи и стандарди

ID: 3643
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мишковић З. Жарко
извођачи: Мишковић З. Жарко
контакт особа: Мишковић З. Жарко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Стицање напредних знања у домену техничких прописа и стандарда. Потпуно разумевање међусобних корелација између међународних и националних техничких прописа. Потпуно оспособљавање за израду пројектне документације са аспекта поштовања суштинских захтева одговарајућих техничких прописа и стандарда.

исход

Студенти стичу напреднa знањa о садржају, значају и врсти техничких прописа и стандарда, техничком законодавству ЕУ, директивама ЕУ, поступку оцењивања усаглашености, овлашћеним телима, СЕ означавању, тржишном надзору, безбедности машина, оцени ризика и националном законодавству о безбедности и здрављу на раду. Стицање одговарајућих компетенција, вештина и умећа за коришћење одговарајућих техничких прописа и стандарда.

садржај теоријске наставе

Улога, значај и врсте техничких прописа у машинству. Место и улога техничких прописа у процесу конструсиања. Стандардизација. Садржај и домен примене. Закон о стандардизацији. Закон о акредитацији. Закон о метрологији. Закон о техничким прописима. Уредбе и други нормативни акти. Техничко законодавство ЕУ. Директиве ЕУ. Појам новог и глобалног приступа. Подручје примене директива новог приступа. Производи који подлежу директивама. Усаглашеност са директивама. Поступак оцењивања усаглашености. Модули. Примена стандарда квалитета. Овлашћена тела. Принципи овлашћивања. Поступак овлашћивања. Овлашћена тела и подуговарање. Координација и сарадња овлашћених тела. СЕ означавање. Принципи СЕ означавања. Производи који се означавају СЕ ознаком. Тржишни надзор. Принципи тржишног надзора. Безбедност машина. Поузданост. Опасност. Ризик. Безбедносне функције машине. Безбедносна заштита. Упутство за употребу. Стратегија за избор безбедносних мера. Оцена ризика. Вредновање ризика. Закон о безбед. и здрављу на раду.

садржај практичне наставе

Курс не обухвата практичну наставу у лабораторијским условима. Студентима ће уместо тога бити представљени примери из праксе. Примери примене и коришћења различитих врста техничких прописа и стандарда у конструисању. Примери формирања и комплетирања техничке документације за добијање СЕ ознаке за производ. Примери формирања и комплетирања документације за акредитацију лабораторије за испитивање производа. Пример и оцене усаглашености производа. Примери конципирања техничких решења безбедносне заштите машина. Пример израде упутстава за употребу машина, уређаја или инсталација. Примери оцене ризика за машине и машинске системе. Примери комплетирања документације за оцену ризика. У оквиру курса су предвиђене студијске посете следећим институцијама: - Акредитована Лабораторија за Испитивање Машинских Елемената и Система - ЛИМЕС, Универзитет у Београду, Машински факултет; - Завод за интелектуалну својину Републике Србије; - Институт за стандардизацију Републике Србије; - Контролно тело за акртедитацију, Институт Винча.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

- Наставна средства: упутство за примену директива заснованих на новом приступу и на глобалном приступу - Дански технолошки институт (превод) 2006, Директиве ЕУ, Стандарди ЕУ, Стандарди Србије, Закон о стандардизацији, Закон о акредитацији, Закон о метрологији, Закони о техничким прописима. Потребни додатни материјали (handouts, Правилници Републике Србије и др.) дају се на web- страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима су студентима доступни у непосредном контакту. - Компјутерски опремљена учионица, Машински факултет у Београду; - Приступ Интернету; - Лабораторија за Опште машинске конструкције, Универзитет у Београду, Машински факултет; - Акредитована Лабораторија за Испитивање Машинских Елемената и Система - ЛИМЕС, Универзитет у Београду, Машински факултет; - Акредитована Лабораторија за Испитивање моторних возила - ЦИАХ, Универзитет у Београду, Машински факултет.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 45
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Основе техничких прописа, уџбеник, Mашински факултет, Београд, 2015.; Правилници о безбедности машина Републике Србије; EU Директиве (машине, нисконапонски уређаји, електромагнетнa компатибилност, ХАСАП, АТЕХ, ...); Интернет сајтови Института за стандардизацију Републике Србије и Дирекције за мере и драгоцене метале; Патентна база ESPACENET ;