Стручна пракса М - ЖЕМ

ID: 1301
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Танасковић Д. Јован
извођачи: Лучанин Ј. Војкан, Милковић Д. Драган, Танасковић Д. Јован
контакт особа: Танасковић Д. Јован
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за шинска возила

извођења

циљ

Практична искуства и боравак студента у амбијенту у коме ће студент реализовати своју професионалну каријеру. Препознавање основних функција пословног система у домену развоја, пројектовања, производње, одржавања шинских возила, као и улоге и задатака машинског инжењера у таквом пословном систему.

исход

По успешном завршетку стручне праксе студенти би требало да буду оспособљени да: - дефинишу и расправљају о основним процесима у пројектовању, производњи и одржавању шинских возила; - примене стечена практична знања о начину организовања и функционисања произвођача и радионица за одржавање шинских возила у својој будућој професионалној каријери. - препознају моделе комуникације са колегама и токове пословних информацијa; - оцене значај тимског приступа у решавању проблема, унапређењу производних процеса и одржавања шинских возила.

садржај теоријске наставе

Представља припрему студената за програмске целине дефинисане планом и програмом рада. Такође, договара се начин комуникације при реализацији постављеног плана и програма, дају се појашњења и упутства за вођење дневника и израду завршног извештаја, уз отварање евиденционих картона студената.

садржај практичне наставе

Практичан рад подразумева рад у организацијама у којима се обављају различите делатности повезане са машинским инжењерством. Одабир тематске целине и привредне или истраживачке организације спроводи се у консултацији са предметним наставником. Начелно студент може обављати праксу у: производним организацијама, пројектним и консултантским организацијама, организацијама које се баве одржавањем шинских возила и некој од лабораторија на Машинском факултету. Пракса се може обављати и у иностранству. Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које обављају, закључке и запажања. Након обављене праксе морају направити извештај који ће бранити пред предметним наставником. Извештај се предаје у форми семинарског рада.

услов похађања

Nema

ресурси

Упутство за вођење дневника и писање завршног извештаја.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 90
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Танасковић Ј., Основе железничког машинства, Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, 2022.; Лучанин, В., Теорија вуче, Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, 1996.; Симић, Г., Вагони, конструкција и прорачун, Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, 2013.;