Посебна поглавља из примењене аеродинамике

ID: 3447
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Костић А. Иван
извођачи: Костић А. Иван, Костић П. Оливера
контакт особа: Костић А. Иван
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Примарни циљ предмета је фокусирање студената на сложене теме из примењене аеродинамике, уз неопходан осврт на потребна предзнања из теоријске и прорачунске аеродинамике. Материјал на који се предмет фокусира мења се сваке академске године, у зависности од проблема које студенати планирају да истражују у оквиру своје будуће дисертације, а са циљем да им се олакша даљи истраживачки рад у области из које су изабрали тезу.

исход

После положеног испита студент треба да разуме, и буде способан да објасни и примени разне аспекте сложених проблема везаних за теоријску, прорачунску, а примарно за примењену аеродинамику, у циљу решавања практичних инжењерских проблема. Важан исход је и стицање специфичних знања у области у којој студент планира да врши истраживања у оквиру рада на дисертацији.

садржај теоријске наставе

Садржаји којима се предмет бави мењају се сваке године у зависности од потреба студената, па се наводе само неке од најчешћих области које се излажу и анализирају: карактеристике и прорачун струјања око витких тела; нестандардни аеродинамички концепти и схеме летелица; аеродинамичка интерференција (крило-труп-уравнотежујуће површине, итд); аеродинамика друмских и шинских возила; утицај тла на аеродинамичке карактеристике ваздухоплова и возила; атмосферски гранични слој и аеродинамика грађевинских објеката; аеродинамичке карактеристике у условима нестационарних струјања; аеродинамичке карактеристике у превученом лету, итд.

садржај практичне наставе

Нема.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Предавања у електронској форми, примери визуелизација струјања путем видео клипова и графичких симулација доступних кроз виртуелну радионицу (програм MOODLE), интернет ресурси. Vlaero CFD софтвер. Ansys FLUENT 14.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

И. Костић, З. Стефановић, Посебна поглавља из примењене аеродинамике, скрипта, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд 2014.; Т. Драговић, Аеродинамика пројектовања летелица, Машински факултет, Београд 1997.;