Интеграција паметних актуатора и сензора

ID: 3205
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић Б. Небојша
извођачи: Петровић Б. Небојша
контакт особа: Петровић Б. Небојша
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Mатеријали код којих је путем спољних утицаја могуће мењати особине на контролисан начин називају се паметни материјали. Ови материјали могу да се користе за детектовање и активирање, чиме се стварају паметни сензори и актуатори. Због своје компактне величине и јединствених карактеристика, паметни актуатори и сензори нашли су примену у ваздухопловној индустрији, роботици, биотехнологијама итд. Циљ овог курса је да презентује студентима основе паметних сензора и актуатора са акцентом на њихову примену и интеграцију у авио апликацијама. Студенти ће се упознати са принципима функционисања паметних материјала, њиховим термо-механичким и електро-магнетним својствима и везама које постоје између ових поља. Током курса теме које се баве конструисањем, моделирањем, симулацијом, контролом и израдом паметних структура биће презентоване кроз теоријска разматрања и бројне примере. Кроз вежбе, студенти ће истражити потенцијале паметних актуатора и сензора и изазове који се јављају приликом њихове употребе.

исход

Током курса студент ће стећи знања потребна за суштинско разумевање понашања паметних сензора и актуатора. Упознаће се са математичким моделима који описују понашање паметних материјала као и принципима конструисања паметних сензора и актуатора. Такође експериментишући са различитим видовима контроле паметних структура током практичног дела курса, студент ће стећи искуство и оперативно знање које ће моћи искористити у реалним апликацијама током каријере.

садржај теоријске наставе

Увод у паметне материјале Пиезоелектрични и магнетостриктивни материјали - конституитивне једначине и понашање Паметни актуатори и микромехатроника - Основе, Примена и савремени трендови и развој Паметни сензори - Основе, Примена и савремени трендови и развој Интеграција паметних сензора и актуатора у паметне структуре Оптимизација паметних структура Контрола паметних структура

садржај практичне наставе

Практична настава прати садржај курса. Током рачунарских вежби студент развија моделе паметних структура, врши њихову анализу савременим нумеричким методама и примењује различите алгоритме управљања и оптимизације паметних структура.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Интеграција паметних актуатора и сензора.

ресурси

Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Петровић Н., Интелигентни пиезоактуатори, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2003.; Janocha H., Adaptronics and Smart Structures: Basics, Materials, Design, and Applications, Springer,.1999.; Inman D., Vibration with control, John Wilez & Sons, 2006.; Oдабрани научно-истраживачки чланци и радови са конференција.; Допунски материјал (изводи са предавања, поставке проблема и упути за решавање...);