Хеликоптери

ID: 1131
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи: Сворцан М. Јелена, Симоновић М. Александар
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

1. Упознавање студената са ротопланима, тј. са летелицама које користе обртне узгонске површине и које имају могућност вертикалног лета. 2. Упознавање студената са аеродинамичким теоријама ротора. 3. Упознавање студената са конструктивним карактеристикама хеликоптера. 4. Упознавање студената са аеродинамичким карактеристикама хеликоптера.

исход

1. Разумевање конструктивних и аеродинамичких схема VTOL летелица. 2. Избор аеродинамичке схеме хеликоптера. 3. Овладавање теоријским знањима из аеродинамике ротора. 4. Способност одређивања аеродинамичких карактеристика и перформанси хеликоптера. 5. Способност да се конструише лопатица ротора хеликоптера. 6. Способност израде концепта целог хеликоптера. 7. Способност да се оптимизују конструктивни параметри хеликоптера. 8. Способност да се примене савремени софтверски алати у фази конструисања хеликоптера.

садржај теоријске наставе

У теоријском делу наставе излажу се следеће теме (лекције): VTOL летелице, теорија идалног ротора, теорија елемента крака, режими рада ротора, ауторотација ротора, динамика лопатице ротора хеликоптера, хоризонтални лет хеликоптера, перформансе вертикалног лета хеликоптера, перформансе хоризонталног лета хеликоптера, стабилност хеликоптера, конструктивне шеме хеликоптера, управљање хеликоптером, конструкција и прорачун лопатице ротора хеликоптера, ЕАСА прописи за конструкцију хеликоптера и трансмисија хеликоптера

садржај практичне наставе

У практичном делу наставе се на реалним примерима из праксе анализира изложена теорија. Практични рад студената реализује се, осим кроз обавезне вежбе, кроз виртуалну радионицу доступну 24 сата (програм МOODLE). У виртуалној радионици студентима су доступне писане белешке професорових предавања, задаци за вежбу и тестови за проверу знања. Практични део наставе обухвата и три различита домаћа задатка. Два домаћа задатка сваки студент ради индивидуално, а један домаћи задатак студенти раде колективно у оквиру мањих група (до пет студената у групи).

услов похађања

Препоручени: Аеродинамичке конструкције

ресурси

Предавања у електронској форми, показни филмови и графичке симулације доступни преко виртуалне радионице (програм MOODLE), интернет ресурси.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 55
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

J. Gordon Lishman, Principles of Helicopter Aerodynamicss, Cambridge Universithy Press, 2016.; A. R. S. Bramwell, Helicopter Dynamics, Edvard Arnold,, 1976; J. Seddon, Basic Helicopter Aerodynamics, BSP Professional Books, Oxford, 1990;