Објектно оријентисана парадигма

ID: 1490
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазовић М. Горан
извођачи: Лазовић М. Горан
контакт особа: Лазовић М. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Упознавање са парадигмом ООП. Сврсисходна употреба класе, објекта, наслеђивања, учаурења, метода и скривања. Стицање основних знања о класама, изведеним класама, методима. Објектно оријентисана методологија пројектовања структура података и апликативних програма. Проблеми који се природно решавају коришћењем објектно оријентисане методологије пројектовања и програмирања.

исход

После успешног одслушаног програма који је предвиђен овим предметом студент може: да препозна услове за примену објектно оријентисане методологије пројкетовања и програмирања, да испројектује једноставне корисничке класе и повеже их са системским класама, да испројектује једноставне корисничке методе и употреби у њиховом пројектовању системске методе, да успешно користи програмске језике C++ и JAVA.

садржај теоријске наставе

Преводиоци, интерпретатори и машине. Слабо и јако типизирани програмски језици. Објекат и класа, међусобни однос и примери из реалног живота и технике. Природно дефинисање класа, подкласа, надкласа. Појам инстанце - објекта. Основе програмског језика C++. Разлике између програмских језика C и C++. Дефинисање класа у програмском језику C++. Примена операција и стварање објеката. Објектно оријентисан дизајн података, операција, и проблеми у програмирању и имплементацији. Животни век објекта. Основе програмског језика JAVA. Разлике између програмских језика C++ и ЈАVA. Дефинисање класа, надкласа и подкласа у програмским језицима C++ и JAVA. Наслеђивање у C++ и ЈАВА, предности и недостаци. Преоптерећење оператора и стварање нити и струја, као посебних структура у језику JAVA. Проблем учаурења објеката и класа. Предности и недостаци.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних, лабораторијских вежби које прате садржај предмета. Подсећање на програмирање програмским језиком PHP. Основни примери програмског језика С++ и ЈАVA.

услов похађања

Знање С језика. Познавање основа методологије пројектовања програма. Основе софтверског инжењерства.

ресурси

Неопходан софтвер за овај предмет је под GNU лиценцом - бесплатан је. Уколико користите LINUX неопходни C++ односно JAVA Вам је одмах доступна. Уколико користите други оперативни систем C++ можете преузети са одговарајуће WEB локације (види URL) или на самом URL-u. За покретање неопходног софтвера довољно је поседовати најједноставнији PC рачунар.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 1
лабораторијске вежбе: 19
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 2
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 7
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides; Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software; Addison-Wesley Professional;1994;