Фрикциони системи возила

ID: 0872
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Стицање теоријских и практичних знања из области пројектовања, прорачуна, испитивања и одржавања фрикционих система моторних и прикључних возила (главна фрикциона спојница, кочни системи, фрикциони материјали спојница и кочница).

исход

Исходи предмета је развој способности код студената да: а) разумеју захтевe који се постављају пред савремене фрикционе механизме моторних и прикључних возила, б) могу да пројектују, прорачунавају и испитују кочне системе, в) могу да пројектују, прорачунавају и испитују главну фрикциону спојницу, г) могу да разумеју и пројектују потребне карактеристике фрикционих материјала спојница и кочница, д) могу да одржавају фрикционе механизме.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава је подељена на укупно 7 целина које обухватају: 1) Увод – Фрикциони системи возила. 2) Спојнице - пројектовање, прорачун и испитивање. 3) Кочни системи возила -опште. 4) Врсте и карактеристике кочних система моторних возила. 5) Пројектовње и прорачун кочних система возила. 6) Врсте и карактеристике фрикционих материјала кочница и спојница. 7) Одржавање кочних система и спојница-опште.

садржај практичне наставе

Студети раде пројектни задатак као група. Пројект се односи на израду следећих прорачунски задатака: 1)Прорачун главне фрикционе спојнице за задато возило. 2)Прорачун кочног система за задато путничко возило. 3)Прорачун кочног система са пнеуматичким преносним механизмом за задато возило. 4)Прорачун кочног система са пнеумо-хидраличким преносним механизмом за задато возило. 5)Прорачун кочног система датог прикључног возила.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

1. Д. Алексендрић, Скрипте са предавања, 2022, 2. Д. Алексендрић, Интелигентно кочење, Машински факултет у Београду (у припреми),2022.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Savaresi S., Taneli M. Active Braking Control Systems Design for Vehicles, Springer 2010.; Aleksendric D., Carlone P. Soft Computing in the design and manufacturing of composite materials, Elsevier-Woodhead Publishing, 2015.; Ј. Тодоровић, Кочење моторних возила, Машински факултет у Београду, 1989.;