Фрикциони системи возила

ID: 0872
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Стицање теоријских и практичних знања из области пројектовања, прорачуна, испитивања и одржавања фрикционих система моторних и прикључних возила (главна фрикциона спојница, кочни системи, фрикциони материјали спојница и кочница).

исход

Исходи предмета је развој способности код студената да: а) разумеју захтевe који се постављају пред савремене фрикционе механизме моторних и прикључних возила, б) могу да пројектују, прорачунавају и испитују кочне системе, в) могу да пројектују, прорачунавају и испитују главну фрикциону спојницу, г) могу да разумеју и пројектују потребне карактеристике фрикционих материјала спојница и кочница, д) могу да одржавају фрикционе механизме.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава је подељена на укупно 7 целина које обухватају: 1) Увод – Фрикциони системи возила. 2) Спојнице - пројектовање, прорачун и испитивање. 3) Кочни системи возила -опште. 4) Врсте и карактеристике кочних система моторних возила. 5) Пројектовње и прорачун кочних система возила. 6) Врсте и карактеристике фрикционих материјала кочница и спојница. 7) Одржавање кочних система и спојница-опште.

садржај практичне наставе

Студети раде пројектни задатак као група. Пројект се односи на израду следећих прорачунски задатака: 1)Прорачун главне фрикционе спојнице за задато возило. 2)Прорачун кочног система за задато путничко возило. 3)Прорачун кочног система са пнеуматичким преносним механизмом за задато возило. 4)Прорачун кочног система са пнеумо-хидраличким преносним механизмом за задато возило. 5)Прорачун кочног система датог прикључног возила.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

1.Ј. Тодоровић, Кочење моторних возила, Машински факултет у Београду, 1989. 2. Д. Алексендрић, Скрипте са предавања, 2016, 3. Д. Алексендрић, Интелигентно кочење, Машински факултет у Београду (у припреми),2020.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Savaresi S., Taneli M. Active Braking Control Systems Design for Vehicles, Springer 2010.; Aleksendric D., Carlone P. Soft Computing in the design and manufacturing of composite materials, Elsevier-Woodhead Publishing, 2015.;