Поузданост и динамика преносника

ID: 3649
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Коларевић М. Ненад
извођачи: Коларевић М. Ненад, Огњановић Б. Милосав
контакт особа: Коларевић М. Ненад
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Овладавање знањима и методама истраживања елементарне поузданости компонената механичких преносника снаге као и укупне поузданости преносника. Овладавање методологијом истраживања механизма настанка вибрација и буке у овим системима. Овладавање методологијом дефинисања конструкцијских параметара компонената преносника на основу граничних услова поузданости, вибрација и буке. Овладавање методологијом иновативног развоја преносника снаге.

исход

Студент докторских студија уведен у процес истраживања поузданости, вибрација и буке механичких (зупчастих) преносника. Обучен за иновативни развој зупчастих преносника.

садржај теоријске наставе

Општи приказ појма елементарне поузданости и примена елементарне поузданости као гранични услов при конструисању (Design Constraint). Елементарна поузданост зупчаника, лежаја, спојница, заптивача, вратила, спојева вратила и главчина, управљачких механизма и др. Поузданост преносника у корелацији вероватноће радних услова и вероватноће разарања компонената система. Дедукција укупне поузданости преносника до нивоа компонената и дефинисање граничних вредности. Поремећајни процеси у преноснику и генерисање вибрација и буке. Трансмисија поремећајне енергије кроз структуру система. Принципи усклађивања динамичких процеса у преноснику са ограничењима нивоа вибрација и буке. Иновативни развој зупчастих преносника за различита подручја примене и услове рада. Специфичности рада и граничних услова преносника са екстремно високим брзинама ротације.

садржај практичне наставе

Истраживање, проучавање релевантних референци, експериментлно одређивање вероватноће радних и критичних стања компонената преносника и елементарне поузданости. Лабораторијска испитивања вибрација и буке преносника. Нумеричка анализа динамичких параметара компонената преносника. Одређивање конструкцијских параметара. Израда и одбрана семинарског рада.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Лабораторија за зупчанике и зупчане преноснике, Лабораторија за вибрације и буку, Софтвер за нумеричку анализу - МКЕ, Софтвер за мерење вибрација и буке и за обраду резултата мерења.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 25

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 55
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Ognjanović M.: Generisanje buke u mašinskim sistemima,- Mašinsinski fakultet Beograd 1995.; Ognjanović M.: Reliability and safe service of structures , - Poglavlje u monografiji "From fracture mechanics to structural integrity assessment", (333-352) Beograd 2004.; Ognjanovic M.: Research of Power Transmission for Efficient Design, - Monography chapter “Konstruktionsmethodik fur Fahrzeugkonzepte” Braunschweig , Bericht Nr. 74, 2010, pp 139-157.; Ognjanović M.: Inovativni dizajn tehničkih sistema, - Mašinski fakultet Beograd 2014.; Ognjanović M.: Mašinski elementi, - Mašinski fakultet Beograd, 2020.;