Пројектовање структуре летелице

ID: 1426
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Грбовић М. Александар
извођачи: Грбовић М. Александар, Петрашиновић М. Данило
контакт особа: Грбовић М. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Овај курс има за циљ да унапреди техничко разумевање и практична знања студената у вези са пројектовањем структура летелица. Са становишта организације, предмет је осмишљен тако да омогући студентима и увид у структурни интегритет дефинисан међународним прописима (спецификацијама, критеријума, и сл.) који се користе при пројектовању комерцијалних и војних транспортера, као и авиона опште авијације. Такође, циљ курса је и упознавање студената са основама структуралног одржавања и поправки летелица. Стицање увида у основе чврстоће материјала и анализе ваздухопловних конструкција (тј. начине одређивања напонског стања елемената летелице) је такође један од циљева курса.

исход

Студенти ће стећи знања неопходна за пројектовање и димензионисање структуре летелице, као и прави избор оптималне конфигурације летелице у складу са дефинисаним техничко-технолошким захтевима. Такође, након завршеног курса студенти ће моћи да самостално врше структурне прорачуне елемената летелица у Матлабу и Екселу и имаће основна знања о савременим нумеричким методама (као што је анализа коришћењем коначних елемената) које се данас користе у пројектовању.

садржај теоријске наставе

1. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЛЕТЕЛИЦА ЗА МАСОВНУ ПРОИЗВОДЊУ 2. ОПТЕРЕЋЕЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА ДЕФИНИСАНО ПРОПИСИМА 3. МАТЕРИЈАЛИ У ПРОЈЕКТОВАЊУ ЛЕТЕЛИЦА 4. КОНТРОЛА ТЕЖИНЕ И СТАБИЛНОСТИ ЛЕТЕЛИЦЕ 5. НАЧИНИ СПАЈАЊА ЕЛЕМЕНАТА ЛЕТЕЛИЦЕ 6. ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТРУКТУРЕ КРИЛА 7. ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТРУКТУРЕ РЕПНИХ ПОВРШИНА 8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТРУКТУРЕ ТРУПА 9. ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАЈНОГ ТРАПА 10. ПРОЈЕКТОВАЊЕ МОТОРСКОГ НОСАЧА 11. НАПРЕДНЕ КОМПОЗИТНЕ СТРУКТУРЕ 12. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ЛЕТЕЛИЦА

садржај практичне наставе

Практична настава има за циљ да кроз примере илуструје градиво изложено на предавањима и да студентима помогне да успешно израде пројектне задатке. Након комплетирања пројекта студенти презентују свој пројект осталим колегама. Оцена се добија на основу активности у изради пројекта, завршне презентације и активности током излагања осталих студената. Током вежби у лабораторији студенти користе објектно оријентисано програмирање за потребе статистичке анализе летелица, обучавају се за рад са софтверским пакетима за механичко моделирање и структурну анализу, упознају се са коришћењем и развојем инструмената за експериментална испитивања, обучавају се за коришћење софтвера за МКЕ и припремају презентацију пројекта.

услов похађања

нема посебних услова за похађање овог курса

ресурси

Лабораторија Симлаб, апликација VAZMFB (https://vazmfb.com).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 30
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 51

литература

А. Грбовић, М. Милош: Софтверски алати у дизајну, уџбеник, Машински факултет, Београд, 2017 ; Пројектовање структуре летелице (материјали са вежби и предавања), 2023.; Сима Милутиновић, Конструкција авиона, Грађевинска књига, Београд 1983.;