МКЕ Анализе

ID: 0544
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи: Динуловић Р. Мирко, Пековић М. Огњен, Сворцан М. Јелена, Симоновић М. Александар
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Упознавање и савладавање процеса решавања проблема у машинству методом коначних елемената употребом савремених софтверских алата. Осим тога, циљ предмета је развој личних и професионалних способности студената уз усавршавање методологије анализе и решавања инжењерских проблема.

исход

Студент је оспособљен за рад у савременим радним окружењима. Након испуњења наставних елемената, студент стечено теоријско и практично знање може имплементирати у инжењерској пракси постижући висок степен ефективности. Усвојено знање пружа студентима основу и омогућава и поспешује даље усавршавање.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава : Увод - савремене методе пројектовања - примена софтверских алата и напредне технике анализе - математичке основе - алгоритамски концепт методе коначних елемената - основе матричног рачуна - нумеричке методе анализе- математичка интерпретација коначних елемената - линијски елементи - површински елементи - запремински елементи - конципирање, анализа и решавање инжењерских проблема применом методе коначних елемената (линијским елементима) - конципирање, анализа и решавање инжењерских проблема применом методе коначних елемената (површинским елементима) - конципирање, анализа и решавање инжењерских проблема применом методе коначних елемената (запреминским елементима)

садржај практичне наставе

Практична настава : математичке основе - нумеричке методе анализе - основе матричног рачуна - математичка интерпретација коначних елемената - решавање инжењерских проблема применом МКЕ - линијским елементима - решавање инжењерских проблема применом МКЕ - површинским елементима - решавање инжењерских проблема применом МКЕ - запреминсим елементима - упоредна анализа резултата добијених методом коначних елемената и класичним методама прорачуна - интерпретација резултата и верификација резултата прорачуна

услов похађања

Пожељни: Одслушани и положени предмети Математика 1-3, Механика 1-3, Моделирање облика, Отпорност материјала

ресурси

455, Рачунарска лабораторија модула ДИЗАЈН У МАШИНСТВУ CATIA V5 softverski paket, Рачунарска лабораторија модула ДИЗАЈН У МАШИНСТВУ Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

М. Калајџић, "Метод коначних елемената", ИАМА Београд 1978., КДА ; Додатни материјали (писани изводи са предавања, поставке задатака, упутства за решавање задатака), ДВЛ; M. Секуловић, "Метод коначних елемената", ИРО "Грађевинска књига", Београд 1988; З. Петковић, "Металне конструкције у машиноградњи 2", Машински факултет, Београд, 2005.; O.C.Zienkiewicz, R.L.Taylor, J.Z.Zhu, "The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals Sixth Edition", Elsevier, 2005.;