Аутоматско управљање

ID: 0286
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазић В. Драган
извођачи: Лазић В. Драган
контакт особа: Лазић В. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

• да да теоријске поставке, доказе теорема и детаљније дефиниције него у основном курсу (Основе аутоматског управљања) како би студенти дубље проникли у област и самим тим у потпуности разумели суштину материје. • да обухвати сву ону материју која се уобичајено слуша у светским размерама на једном курсу управљања • да оспособи студенте за праћење наредних предмета на овој катедри

исход

• Стицање ширих знања из АУ, као области технике која је неопходна савременом инжењеру • упознавање и коришћење метода потребних за анализу и синтезу управљачких система у САУ, као и целих САУ • да се применом рачунара и MATLAB-а решавају основни проблеми из АУ, као и други инжењерски проблеми • да се аналитички и/или експериментално испитају основне динамичке и статичке карактеристике система

садржај теоријске наставе

Концепт стања. Линеарни и нелинеарни система, стационарни и нестационарни система. Дефинисање математичких модела у тоталним координатама и у координатама апсолутних одступања. Дефинисање математичког модела система у простору стања, веза са диференцијалном једначином понашања и преносном матрицом система. Алгоритми за прелазак са једног облика математичког модела на други. Љапуновски концепт стабилности. Различите особине стабилности нултог равнотежног стања: стабилност, привлачност, асимптотска стабилност. Различите особине стабилности система: стабилност, гранична стабилност, нестабилност. Концепт управљивости и осмотривости. Логаритамске учестаносне карактеристике и Бодеови дијаграми. Критеријуми стабилности алгебарски и учестаносни: Хурвицов, Најквистов, Бодеов, Ципкинов, Михајловљев.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата рачунске задaтке којима се илуструје изложена материја и то било дата дефиницијама било теоремама. Повезивање различитих облика математичких модела линеарних система: диференцијалне једначине понашања, једначине стања и једначине излаза, преносне функције система и блок дијаграма система; прелазак са једног облика модела на други. Симулација резултата као илустрација наведених дефиниција и теорема се обавља на персоналним рачунарима коришћењем Матлаба. На овом курсу се проширује опус алата, наредби, скриптова, ... из Матлаба у односу на оне који су добијени током предмета Основе аутоматског управљања.

услов похађања

Положен предмет Основе аутоматског управљања и ништа више

ресурси

• Скрипта на страници https://classroom.google.com/c/MTc5NTQ3MzI4OTgw?cjc=dqauglb • Лиценциран software у поседу факултета. • Freeware software. • PC рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 18
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Драган Лазић, ”Aутоматско управљање”, скрипта, Машински факултет, 2007;