Машински материјали 3

ID: 0892
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бакић М. Гордана
извођачи: Бакић М. Гордана
контакт особа: Рајичић М. Братислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Упознавање студената са различитим врстама машински материјала и њиховим особинама у циљу проучавања могућности њихове примене за израду различитих делова. Посебна пажња је посвећена утицају састава, термичке обраде и обраде пластичним деформисањем на структуру и особине материјала. Омогућава се рад у институцијама која се баве добијањем, пројектовањем и применом машинских материјала.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Повезују знања из науке о материјалима у циљу практичне примене и савладавања практичних проблема. - Препознају различите групе челика њихове особине, начин добијања и примену. - Препознају и изаберу одговарајућу легуру алуминијума, бакра и осталих обојених метала за адекватну примену. - Разлику суперлегуре и изаберу одговарајућу за машинске конструкције посебних намена.

садржај теоријске наставе

Виши курс из машинских материјала. Врсте железних и нежелезних машинских материјала и њихове класификације. Угљенични челици, ливење, пластична деформација, врсте угљеничних челика, термичке обраде, микроструктуре и особине. Микролегирани челици. Двофазни челици. Утицај легирајућих елемената. Ојачавање. Легирани челици. Отпусна кртост. Мареџинг челици. Подела нерђајућих челика. Алатни челици. Подела алатних челика. Алатни челици добијени топлом прерадом. Секундарно ојачавање алатних челика. Термичка обрада брзорезних челика. Прашкасте легуре, синтеровање. Брзорезни челици. Никл, примена, микроструктуре, особине. Врсте легура на бази никла, састав, примена, микроструктуре, особине. Суперлегуре. Ливење монокристала суперлегура.

садржај практичне наставе

Алуминијум и његове легуре. Врсте легура на бази алуминијума, хемијски састав, примена, микроструктура, механичке особине. Суперлегуре на бази никла и железа, хемијски састав, примена, микроструктура, особине на повишеним температурама и отпорност на лом. Суперлегуре на бази кобалта, хемијски састав, примена, микроструктура, особине на повишеним температурама и отпорност на лом. Проблеми и задаци: израчунавање удела структурних компоненти, пројектовање особина легираних челика и легура алуминијума избором одговарајућих параметара. Легуре титана, примена, структуре, особине. Легуре на бази магнезијума и цинка. Легуре на бази бакра.

услов похађања

Неопходни: Машински материјали 1,2; Пожељни: физика, отпорност материјала

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 3

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 1
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 7
семинарски рад: 8
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Машински материјали 2, Радица Прокић Цветковић, Оливера Поповић, Гордана Бакић, Милош Ђукић, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2021; Metalografija, Herman Šuman, Univerzitet u Boegradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1989; W.D.Callister: Materials Science and Engineering, An Introduction, 2000, John Wiley, NewYork; W.Smith: Structure and Properties of Engineering Alloys, 1993, McGrow-Hill,Inc; /;