Супституција мануелних операција у прехрамбеном машинству

ID: 3603
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Шиниковић Б. Горан
извођачи: Шиниковић Б. Горан
контакт особа: Шиниковић Б. Горан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Ради повећања продуктивности, смањења трошкова производње у различитим областима индустрије, као и развоја различитих научних области које се баве рехабилитацијом и помоћи хендикепираним лицима, потребно је симулирати или заменити људски рад или покрете механичким или мехатроничким системима. Сложеност ових система је врло велика и у њима је степен интеграције различитих научних и инжењерских области висок. Интеграција ових различитих знања, технологија и техника захтева изузетну креативност, аналитичку и истраживачку способност.

исход

Студенти би након похађања ове наставе требало да буду у стању да постојећа знања и технологије, као и знања која ће у будућности стећи и технологије које ће се тек појавити, интегришу на инвентиван начин у системе за супституцију људског рада или симулацију људских покрета. Један од најважнијих исхода је усвајање начина размишљања и логике при формирању оваквих система.

садржај теоријске наставе

Принципи анализе људских покрета. Технике примене ове анализе у интегрисању мехатроничких система. Постојећи погонски системи. Основе синтезе механизама. Сензори. Основе ПЛЦ-а. Упознавање са постојећим решењима, посебно у прехрамбеној индустрији.

садржај практичне наставе

Није предвиђена.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Љ. Миладиновић, М. Стоименов, А. Вег: "Машине за паковање", Машински факултет Београд, 2015.;