Механика система променљиве масе

ID: 3094
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јеремић М. Оливера
извођачи: Јеремић М. Оливера
контакт особа: Јеремић М. Оливера
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

  • 2. семестар, позиција 3

циљ

Циљ предмета је да се студент упозна са појмовима,принципима и методама у динамици система променљиве масе, оспособи за решавање конкретних проблема из праксе употребом стеченог знања из овог предмета и оспособи за праћење новина у науци и струци

исход

Савладавањем програма из динамике система променљиве масе студент стиче следеће способности: овладава појмовима,методама и принципима из овог предмета, повезује знања из различитих научних и стучних области, примењује знања у анализи, синтези и предвиђању решења и последица конкретних проблема из науке и струке и прати новине у науци и струци

садржај теоријске наставе

Диференцијална једначина кретања тачке променљиве масе,једначина Мешчерског.Два задатка Циолковског.Кретање тачке променљиве масе у отпорној средини.Основни закони динамике система променљиве масе.Диференцијалне једначине кретања система променљиве масе у генералисаним координатама,Лагранжеве једначине друге врсте.Канонске једначине за систем променљиве масе.Варијациони задаци тачке променљиве масе.Онови динамике система променљивог састава,метод контролне површине и метод солидификације.

садржај практичне наставе

Вежбе из: Диференцијална једначина кретања тачке променљиве масе,једначина Мешчерског.Два задатка Циолковског.Кретање тачке променљиве масе у отпорној средини.Основни закони динамике система променљиве масе.Диференцијалне једначине кретања система променљиве масе у генералисаним координатама,Лагранжеве једначине друге врсте.Канонске једначине за систем променљиве масе.Варијациони задаци тачке променљиве масе.Онови динамике система променљивог састава,метод контролне површине и метод солидификације.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма дипломских студија

ресурси

Trivunac, J., Basic in Dynamics of Reactive Systems, Institut za prostornu tehniku, Beograd, 1968. 18.2. (handouts)

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Космодемјанскиј А.,Курс теоретическој механики,част 2,Просцешћеније,Москва,1966.; Гурин А.,Основи механики тел переменој маси и раетодинамики,част1,МГПИ,Москва,1960. ; Тривунац Ј.,Основи динамике реактивних система,Институт за просторну технику,Београд,1968.;