Механика система променљиве масе

ID: 3094
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јеремић М. Оливера
извођачи: Јеремић М. Оливера
контакт особа: Јеремић М. Оливера
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да се студент упозна са појмовима,принципима и методама у динамици система променљиве масе, оспособи за решавање конкретних проблема из праксе употребом стеченог знања из овог предмета и оспособи за праћење новина у науци и струци

исход

Савладавањем програма из динамике система променљиве масе студент стиче следеће способности: овладава појмовима,методама и принципима из овог предмета, повезује знања из различитих научних и стучних области, примењује знања у анализи, синтези и предвиђању решења и последица конкретних проблема из науке и струке и прати новине у науци и струци

садржај теоријске наставе

Диференцијална једначина кретања тачке променљиве масе,једначина Мешчерског.Два задатка Циолковског.Кретање тачке променљиве масе у отпорној средини.Основни закони динамике система променљиве масе.Диференцијалне једначине кретања система променљиве масе у генералисаним координатама,Лагранжеве једначине друге врсте.Канонске једначине за систем променљиве масе.Варијациони задаци тачке променљиве масе.Онови динамике система променљивог састава,метод контролне површине и метод солидификације.

садржај практичне наставе

Вежбе из: Диференцијална једначина кретања тачке променљиве масе,једначина Мешчерског.Два задатка Циолковског.Кретање тачке променљиве масе у отпорној средини.Основни закони динамике система променљиве масе.Диференцијалне једначине кретања система променљиве масе у генералисаним координатама,Лагранжеве једначине друге врсте.Канонске једначине за систем променљиве масе.Варијациони задаци тачке променљиве масе.Онови динамике система променљивог састава,метод контролне површине и метод солидификације.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма дипломских студија

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Космодемјанскиј А.; Курс теоретске механике, део 2, Процес, Москва,1966.; Гурин А.; Основи механике тела променљиве масе и ракетодинамике, део1, МГПИ, Москва,1960. ; Тривунац Ј.; Основи динамике реактивних система, Институт за просторну технику, Београд,1968.; Јеремић О.; Писана предавања из динамике система променљиве масе, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2018.год.;