Стабилност кретања система

ID: 3171
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Митровић С. Зоран
извођачи: Митровић С. Зоран
контакт особа: Митровић С. Зоран
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Оспособљавање студената да се самостално баве истраживањем у области стабилности кретања холономних и нехолономних механичких система, а посебно у случају стабилности равнотежних положаја и стационарних кретања механичких система, као модела реалних техничких објеката.

исход

Након овог курса студенти ће бити у могућности да самостално решавају проблеме стабилности механичких система.

садржај теоријске наставе

Непоремећено и поремећено кретање. Стабилност кретања. Диференцијалне једначине поремећеног кретања. Директан Љапуновљев метод. Функције Љапунова. Љапуновљева теорема о стабилности. Љапуновљева теорема о асимптотској стабилности. Љапуновљева теорема о нестабилности. Теорема Ћитајева. Љапуновљева функција и први интеграли. Стабилност у односу на део променљивих. Стабилност у линеарној апроксимацији. Стабилност равнотежног стања и стационарног кретања. Стабилност равнотежног стања конзервативних система. Утицај дисипативних и гироскопских сила. Стабилност равнотежног стања и стационарног кретања нехолономних система.

садржај практичне наставе

/

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма дипломских студија

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Малкин И., Теорија устојчивости движенија, Наука, Москва, 1966.; Bakša А.,Vesković M., Stabilnost kretanja, Matematički fakultet, Beograd, 1996.;