Напредни курс из фази система управљања

ID: 3411
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јовановић Ж. Радиша
извођачи: Јовановић Ж. Радиша
контакт особа: Јовановић Ж. Радиша
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

  • 2. семестар, позиција 3

циљ

•Сагледавање фази приступа у моделирању, идентификацији и управљању процеса и система •Упознавање са анализом и синтезом различитих фази алгоритама управљања •Коришћење програмског пакета Мatlab, LabView за анализу, синтезу, симулацију и експерименталну реализацију фази управљачких система.

исход

Знање и разумевање: •фази идентификације система •анализе и синтезе индиректних и директних адаптивних фази контролера •анализе и синтезe фази управљања у клизном режиму •анализе и синтезe фази супервизорског управљања •стабилности фази система •симулацијe рада система и практичнe реализацијe фази система управљања, применом PC рачунара и програмскog језика C и програмских пакета Матлаб/Симулинк и Labview на различитима објектима аутоматског управљања.

садржај теоријске наставе

Идентификација, естимација и предикција. Метода најмањих квадрата и рекурзивна метода најмањих квадрата. Градијентне методе. Методе кластеризације. Фази управљање као управљање у клизном режиму: анализа и синтеза. Синтеза фази контролера: директно и индиректно адаптивно управљање. Анализа стабилности и конвергенције. Фази супервизорско управљање. Самоподешавајуће фази управљање. Стабилност фази система: директна и индиректна метода Љапунова.

садржај практичне наставе

ПА: Фази идентификација. Анализа и синтеза различитих фази алгоритама управљања заснованих на управљању у клизном режиму, пратећем управљању, адаптивном управљању и супервиѕорском управљању. ПЛ: Fuzzy and Identification toolbox програмског језика Матлаб. Примена Матлаба у синтези и симулацији различитих фази алгоритама управљања. Експериментални рад: примена фази управљачких система у управљању електрохидрауличког сервосистема и различитих објеката аутоматског управљања - реализација применом PC и PLC рачунара и програмских пакета Мatlab и LabView.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

•Mодуларни едукациони систем управљања у реалном времену са различитим објектима управљања (DC серво мотор, обрнуто клатно, двоструко обрнуто клатно, куглица-шина систем, струјно термички објект, систем од два проточна резервоара), са аквизиционим хардвером и софтвером, •Електрохидраулички сервосистем, •PC и PC Embedded рачунари, Siemens Simatic PLC, National Instruments контролери •Инсталација за испитивање управљачких система и аквизицију елекричних величина, •Лабораторија за Аутоматско управљање, Лабораторија за интелигентне системе управљања, Лабораторија за управљачке системе.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

K. M. Passino, S. Yurkovich, "Fuzzy Control", Addison-Wesley, 1998; D. Driankov, H. Hellendoorn and M. Reinfrank, "An Introduction to Fuzzy Control" , Springer Verlag, 1996.;