Основе аутоматског управљања

ID: 0041
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазић В. Драган
извођачи: Јовановић Ж. Радиша, Лазић В. Драган, Рибар Н. Срђан
контакт особа: Лазић В. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

  • 6. семестар, позиција 2

циљ

Упознавање са основним појмовима из области АУ и оспособљавање за примену и проверу стечених знања на конкретним физичким системима и процесима. Прихватање неких методологија за аналитичку и експерименталну проверу основних статичких и динамичких особина и показатеља система. Овладавање основним алатима у MATLAB-у који омогућавају решавање рачунских деловa изложене материје.

исход

Стицање основних знања из АУ Упознавање и коришћење метода потребних за анализу и синтезу управљачких система у оквиру система АУ, као и целих система АУ Да се применом рачунара и MATLAB-а решавају основни проблеми из АУ, као и други инжењерски проблеми Да се анaлитички и/или експериментално испитају основне динамичке и статичке карактеристике система

садржај теоријске наставе

Упознавање са основним појмовима и терминима из области АУ. Основни концепти АУ. Системи АУ основних физичких величина (позиција, ниво, притисак, проток, температура, број обртаја, ...) илустровани на најзаступљенијим објектима и процесима из области машинства. Основне динамичке и статичке особине и показатељи система у временском домену, њихово аналитичко одређивање (временска константа, време успона, време смирења, прескок, појачање, статичка грешка, ...). Преносна функција система. Блок дијаграми. Учестаносна карактеристика система. Основни показатељи система у учестаносном домену (резонантна учестаност, пригушење, пропусни опсег, ...). Основни типови управљачких система: П, ПИ, ПИД и њихов утицај на динамичке и статичке особине система кроз најчешће коришћене објекте и процесе у машинству. Појам стабилности и критеријум за проверу стабилности линеарних система.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата сва наведена експериментална испитивања и заснована је на симулацији експеримената коришћењем Матлаба. Приказивање система и величина, у оквиру њих, стандардним симболима, означавање и разумевање принципа управљања на бази пројектне документације. Експериментално одређивање показатеља у временском домену (временска константа, време успона, време смирења, прескок, појачање, статичка грешка, ...). Преносна функција, експериментално одређивање и значај. Учестаносна карактеристика система, експериментално одређивање и значај. Хидраулички серво системи, серво разводници, хидраулички цилиндри.

услов похађања

Основна рачунарска култура заснована на коришћењу PC-a, Основно познавање високошколске математике.

ресурси

• Скрипта на страници http://dragan.lazic.bakpakddns.com:8888 - Moodle • Скрипта у Гугл учионици https://classroom.google.com/c/NTM1NzMxMTYzNjRa?cjc=2jp475f • Лиценциран software у поседу факултета. • Freeware software. • PC рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 16
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 8
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Љубомир Грујић, Драган Лазић, ”Увод у аутоматско управљање”, скрипта, Машински факултет, 2007; Драган В. Лазић, Милан Р. Ристановић, ”Увод у Матлаб”, Машински факултет, 2005;