Динамика лета и аеродинамика пројектила

ID: 1084
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Тодић Н. Ивана
извођачи: Тодић Н. Ивана
контакт особа: Тодић Н. Ивана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Упознавање студената са основама прорачуна и моделирања динамике лета пројектила. Упознавање студената са основама структуре и примене програма за моделирање динамике лета. Увођење у експерименталне методе летних испитивања. Упознавање студената са основама аеродинамичког прорачуна. Упознавање студената са основама структуре и примене програма за прорачун аеродинамике пројектила. Упознавање са експерименталним методама у аеродинамици.

исход

Студент је оспособљен за самостални рад на прорачуну и моделирању динамике лета вођених и невођених пројектила. Студент је оспособљен и за експериментални рад на пољу летних испитивања. Студент је оспособљен за самостални рад на прорачуну аеродинамичких карактеристика вођених и невођених пројектила. Студент је оспособљен и за експериментални рад на пољу аеродинамичких испитивањa.

садржај теоријске наставе

Стабилност аеродинамички стабилисаних пројектила (статичка стабилност; динамичка стабилност; резонанца попречних осцилација и ваљања). Стабилност жироскопски стабилисаних пројектила (статичка стабилност; динамичка стабилност). Управљивост вођених пројектила(методе управљања; стабилизација ваљања; управљање нормалном силом). Основи моделирања динамике лета пројектила (Увод у моделирање; моделирање са 3 и 6 степени слободе).Кватерниони и решавање трансформација помоћу кватерниона. Моделирање невођених пројектила (увод у моделирање невођених пројектила; разрада примера моделирања). Моделирање вођених пројектила (увод у моделирање вођених пројектила; разрада примера моделирања). Основни методи аеродинамичког прорачуна (подела метода аеродинамичког прорачуна; увод у методу разбијања на компоненте; аеродинамичка испитивања). Аеродинамичке карактеристике трупа (геометрија трупа; методе прорачуна аеродинамике трупа). Аеродинамичке карактеристике носећих површина (геометрија носећих површина; методе прорачуна аеродинамике носећих површина). Аеродинамичка интерференција (интерференција крило-труп; интерференција крило-крило). Софтверски пакети за прорачун аеродинамике пројектила (основа структура; стандардни софтверски пакети). Аеродинамичко пројектовања (методе аеродинамичког пројектовања; избор параметара; разрада примера прорачуна на рачунару помоћу софтверских пакета).

садржај практичне наставе

Стабилност аеродинамички стабилисаних пројектила (израда задатака) Стабилност жироскопски стабилисаних пројектила (примери прорачуна) Управљивост вођених пројектила(израда задатака) Основи моделирања динамике лета пројектила (пакети за моделирање 6DOF, MATLAB, SIMULINK). Моделирање невођених пројектила (разрада примера моделирања). Моделирање вођених пројектила (разрада примера моделирања). Основни методи аеродинамичког прорачуна (Увод у методу разбијања на компоненте). Аеродинамичке карактеристике трупа (Примери прорачуна аеродинамике трупа). Аеродинамичке карактеристике носећих површина (Примери прорачуна аеродинамике носећих површина). Аеродинамичка интерференција (Примери прорачуна аеродинамичке интерференције). Софтверски пакети за прорачун аеродинамике пројектила (Разрада примера прорачуна на рачунару). Аеродинамичко пројектовање (Разрада примера пројектовања на рачунару).

услов похађања

nema

ресурси

Ђорђе Благојевић, Аеродинамика пројектила - скрипта, Београд, 2010.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 45
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

McCoy, R.L.: Modern Exterior Ballistics, Shiffer Publishing, 2012.; R. Nielsen, Missile Aerodynamics, New York, 2001.; Благојевић Ђ.: Динамика лета пројектила, Београд, 2004;; Zipfel, P.H.: Modeling and Simulation of Aerospace Vehicle Dynamics, New York, 2007. ; Слободан Jанковић, Аеродинамика пројектила, Машински факултет, Београд, 1979.;