Алтернативни погони возила

ID: 3567
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Благојевић А. Иван
извођачи: Благојевић А. Иван
контакт особа: Благојевић А. Иван
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање са поделом, конструкцијом, начином функционисања и карактеристичним режимима рада алтернативних погона који се могу користити за кретање возила. Алтернативни погони се примењују код хибридних возила, електричних возила која користе батерије и возила са горивним ћелијама које користе водоник као погонско гориво. Са еколошког и енергетског становишта, њихова примена је све већа, при чему се предности, али и недостаци разматрају предметним курсом, укључујући и проблеме и ефекте производње, транспорта и цене електричне енергије и водоника као погонског горива. Предметом се анализирају и различита решења алтернативних погона и возила која су у примени.

исход

По завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају алтернативне погоне возила и идентификују његове елементе; - објасне начин функционисања алтернативног погона; - анализирају алгоритме управљања радом и радне режиме алтернативних погона; - анализирају енергетске и еколошке учинке алтернативних погона у конкретним примерима; - сагледају проблеме у производњи и транспорту енергената за алтернативне погоне.

садржај теоријске наставе

Уводна предавања се односе на еколошке и енергетске изазове којима је изложена употреба све већег броја моторних возила и начине како је те изазове могуће превазићи. Следе предавања која доносе поделу алтернативних погона (хибридни, електрични са батеријама и електрични са горивним ћелијама) и кратак историјски приказ развоја и употребе. За сваки од алтернативних погона даје се приказ саставних елемената и начина рада, као и могући алгоритми управљања њима у различитим режимима. Посебан део односи се на сагледавање различитих решења елемената алтернативних погона (електромотора, батерија, контролера, горивних ћелија), као и примера возила са алтернативним погоном. Посебна целина представља сагледавање ефеката производње и транспорта електричне енергије и водоника, као и пратеће логистике.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе је усклађен са истраживањем које студент треба да спроведе.

услов похађања

-

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

И. Благојевић, С. Митић: Возила и животна средина, Машински факултет Београд, 2017.; И. Благојевић: Потрошња и уштеда погонског горива моторних возила, Машински факултет Београд, 2016.; Ehsani, М., Gao, Y., Emadi, A., Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles: Fundamentals, theory, and design (2nd ed), Boca Raton: CRC Press, 2009.; Anderson, C.D., Anderson, J., Electric and hybrid cars - A history (2nd ed), Jefferson: MacFarland, 2010;