Рана дијагностика

ID: 1342
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јефтић Д. Бранислава
извођачи: Јефтић Д. Бранислава
контакт особа: Јефтић Д. Бранислава
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за биомедицинско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студента са молекуларним механизмима настанка различитих врста канцера и постојећим методама за њихову рану дијагностику. Кроз критички осврт на постојеће методе, као и овладавањем најновијим неинвазивним или минимално инвазивним методама за рану дијагностику канцера, студенту је дата основа за укључивање у клинички дијагностички рад са лекарима, истраживачки и развојни рад на новим дијагностичким методама и техникама, као и примену и унапређење постојећих метода у биомедицинској пракси.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: •Разумеју принципе рада савремених медицинских дијагностичких уређаја •Примењују Оптомагнетну имиџинг спектроскопију у раној дијагностици канцера •Предлажу и дефинишу одговарајућа хардверска решења постојећих уређаја за рану дијагностику •Пишу и презентују научни рад у складу са стандардима професије - по квалитету презентације једнаке радовима који се објављују у стручним часописима

садржај теоријске наставе

Увод у рану дијагностику канцера: утицајни фактори, генетика и биохемија канцера, структуралне, енергетске и биоинформационе разлике између здраве ћелије и канцерогене ћелије. Ћелијски циклуси: хромозоми, дупликација хромозома, деобно вретено, регулациони механизми, нормалне и канцерогене ћелије. Молекуларне основе канцера: тумор маркери, механизам дејства, врсте маркера и избор маркера. Процедура дијагностиковања. Одређивање клиничке вредности дијагностичког теста. Сензитивност и специфичност дијагностиковања. Постојеће методе, технике и уређаји за дијагностику канцера. Оптомагнетна имиџинг спектроскопија и њена примена у раној дијагностици канцера (канцер грлића материце, канцер дебелог црева, канцер усне дупље и меланома). Примена машинског учења у класификацији канцера.

садржај практичне наставе

1. Семинарски рад : задавање теме из области ране дијагностике канцера, инструкције за прикупљање научне грађе, упутства из методологије научног истраживања. 2. Лабораторијске вежбе: оптомагнетна имиџинг спектроскопија у раној дијагностици канцера грлића материце (брис грлића материце); хардверско-софтверска решења у гинекологији за рано откривање канцера грлића материце. Компарација са ПАП тестом.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског модула

ресурси

1. Писани материјал са предавања (хандоут) 2. Научни радови (КОБСОН) 3. Уређај Оптомагнетна имиџинг спектроскопија - доступни уређаји у лабораторији модула за Биомедицинско инжењерство - Нанолаб

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 18
лабораторијске вежбе: 6
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 6
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

M. Papić-Obradović, Rana dijagnostika kancera epitelnog tkiva, Don Vas, Beograd 2012; Dj. Koruga, A. Tomić, System and Method for Analysis of Light-matter Interaction Based on Spectral Convolution, US Patent Pub. No.: 2009/0245603, Pub. Date: Oct. 1, 2009; M.A. Flower, Webb’s Physics of Medical Imaging, CRC Press, 2012; J. Mendelsohn, The molecular basis of cancer, Elsevier, 2015;