Управљање пројектом и ваздухопловни прописи

ID: 1474
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић Б. Небојша
извођачи: Давидовић С. Никола, Петровић Б. Небојша
контакт особа: Петровић Б. Небојша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

• Схватање важности управљања пројектом у ваздухопловству • Стварање, упознавање и употреба ваздухопловног пројеката. • Одређивање функционалности сопственог пројеката. • Припрема, анализа и управљање пројекатом. • Упознавање и припрема неопходне документације за реализацију пројеката

исход

Студент може: • да припреми, направи и прикаже сопствено умеће, • да одреди функционалност ваздухопловног пројекта, • да припреми, изведе и руководи израдом ваздухопловног пројекта, • да утврди технологију изграђивања ваздухопловног пројекта, • да препозна захтеве локалне ваздухопловне индустрије пројектима, • направи неопходну документацију и реализује ваздухопловни пројекат.

садржај теоријске наставе

САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У ПРОЈЕКТОВАЊУ (студија изводљивости; методологија побољшања; моделирање) УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ (захтеви,квалитет, време, цена, стандарди) РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА (иницијализација, примена, надзор и контрола; исплатљивост) СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ ВАЗДУХОПЛОВА (стратегија региона; ваздухопловна терминологија) ЗАХТЕВИ МАСА И ПЕРФОРМАНСИ (зоне на ваздухоплову; захтеви ограничења брзине; перформансе лета) ВАЗДУХОПЛОВНО ПРАВО (ваздухопловни прописи; сертификација; пловидбеност) ПРОПИСИ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТИ (људски фактор, мере безбедности, процедуре у ванредним ситуацијама) ПРОПИСИ ПРАЋЕЊА И ИЗВРШЕЊА ЛЕТА (планирање, дефинисање и праћење лета; оперативни приручник; ревизија плана лета) ПАКТИЧНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА (прикупљање информација; развој; симулација пројекта)

садржај практичне наставе

Одређивање параметара и избор софтвера за пројектовање. Одређивање технологије и формирање цене пројекта. Дефинисање захтева маса и перформанси ваздухоплова. Захтеви у погледу технолошке и конструктивне концепције ваздухоплова. Ваздухопловна сигурност. Ваздухопловна терминологија. Израда руже ветрова. Захтеви ограничења брзине. Аеродинамичко пројектовање перформанси и димензионисање ваздухоплова; захтеви перформанси при полетању, слетању и при осталим режимима лета. Категорија пловидбености ваздухоплова. Анализа ваздухопловних прописа. Примена CAD технологије. Дефинисање података и визуелизација. Дефинисање обриса ваздухоплова. Дизајн ваздухополова. Моделирање структуре ваздухоплова. Систематизација документације. Истраживање о несрећама ваздухоплова. Анализа исплатљивости пројекта.

услов похађања

’дефинисано курикулумом студијског програма/модула’

ресурси

За успешно савладавање предмета, неопходно је коришћење уџбеника, упутства за израду пројекта, handout-а, Internet ресурса. ИТ опрема (хардвер , CAD радна станица, софтвер (CAD, ССО, РРО) ком. опрема) ИКТ, расположиво у лабораторији Аеротехничког института).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 6
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 4
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Управљање пројектима у ваздухопловству, Triant Flouris and Dennis Lock; Ваздухопловно право, ЈАА - Заједница ваздухопловних власти, Теоријски приручник за обуку, Оксфорд, 2004; Европска агенција за безбедност ваздухоплова, Ваздухопловни прописи за категорију авиона ЦС23, 2009; Ваздухопловни прописи, Уџбеник у припреми, пун колор, Машински факултет, Ч. Митровић;