Динамика возила

ID: 0871
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Митић Р. Саша
извођачи: Митић Р. Саша
контакт особа: Митић Р. Саша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Циљеви предмета су пружање свеобухватног увида у проблематику динамике возила, првенствено у специфичности контакта између кретача и тла. Предмет је намењен студентима модула за Моторна возила, и представља увод у касније детаљније разматрање динамике кретања возила. Студенти се такође упознају са особеностима укључивања система погона и кретања возила у једну целину, што представља основ за све даље активности у оквиру усмерења.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Наброје, дефинишу и објасне силе којима је возило изложено при кретању; - Објасне и анализирају дистрибуцију сила у контакту кретача и тла; - Анализирају карактеристичне параметре који опредељују појаве приањања, клизања, отпора котрљању; - Графички представе и прокоментаришу вучно-динамичке перформансе возила за дефинисане услове; - Објасне утицај параметара трансмисије на перформансе возила; - Изаберу елементе трансмисије који одговарају карактеристикама погонског агрегата и условима пута; - Примене вучно-динамичку анализу за транспортна и радна возила; - Анализирају и објасне последице погона на свим точковима са становишта циркулације снаге.

садржај теоријске наставе

Основни појмови - Возило као динамички систем; силе, моменти, отпори кретања; Карактеристике тла и кретача; Силе које делују на возило - Статичке и динамичке реакције: нормалне, тангентне и бочне; Граничне перформансе возила - брзина, убрзање, успон; Погонски агрегат - перформансе погонских агрегата, спољна брзинска карактеристика, преношење снаге и момента са погонског агрегата до кретача; Диференцијална једначина кретања; Вучно-динамичке карактеристике транспортних и радних возила - вучни дијаграм, потенцијална карактеристика, биланс снаге, преносни односи у мењачком преноснику, теоријска и стварна брзина кретања радних возила, клизање; Кочење возила; Карактеристике потрошње горива

садржај практичне наставе

Практична настава oдвија се кроз аудиторне вежбе као припрему за израду пројектног задатка и кроз израду рачунских задатака из области проучених кроз теоријску наставу. Такође, предвиђена је самостална израда рачунских задатака од стране студената по појединим проучаваним областима курса, као и израда семинарског рада који обухвата примену стечених знања за израду вучног дијаграма транспортних возила. Предвиђене су и консултације које представљају припрему студената за колоквијуме и завршни испит.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

1. Јанковић Д., Тодоровић Ј., Ивановић Г., Ракићевић Б: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001. 2. Јанковић Д.: Решени задаци из моторних возила, Машински факултет, Београд, 1991. 3. Јанковић Д.: Упутства за израду вучног прорачуна моторних возила, Машински факултет, Београд, 1992.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 4
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 21
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

Thomas D. Gillespie: Основе динамике возила, SAE, 1992.; Reza N. Jazar: Динамика возила: теорија и примена, Springer, 2008.; Dean Karnopp: Стабилност возила, Marcel Dakker, 2004.;