Основи погона пројектила

ID: 1327
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Елек М. Предраг
извођачи: Елек М. Предраг, Јевтић Т. Дејан
контакт особа: Елек М. Предраг
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Увођење студената у основе погона пројектила, укључујући класични и ракетни погон. Проучавање основних процеса који се одвијају при опаљењу у цеви оруђа и у комори ракетног мотора. Утицај карактеристика погонске материје на процесе опаљења. Формирање система једначина који описује ове процесе и методе њиховог решавања. Примена софтверских пакета за погон. Пројектовање погонских система.

исход

Студент овладава основним принципима и основним једначинама погона. Оспособљен је за прорачун основних параметара унутрашње балистике и ракетног погона. Студент стиче основе за касније детаљно проучавање различитих врста погона.

садржај теоријске наставе

1. Увод у погонске системе. 2. Подела погонских система (класични и ракетни). 3. Барут. Барутно пуњење. Физичко-хемијске и балистичке карактеристике барута. Сагоревање барута. 4. Основни процеси и зависности при опаљењу. Основни задаци унутрашње балистике. 5. Биланс енергије при опаљењу. Основне једначине унутрашње балистике. Поправне формуле унутрашње балистике. 6. Основе реактивнoг погона; подела реактивног погона (ваздушно-реактивни и ракетни); подела ракетног погона (течни, чврсти и хибридни). 7. Основне једначине перформанси погонских система. 8. Основи ваздушно-реактивног погона. 9. Основи ракетних мотора са течном погонском материјом. 10. Основи ракетног погона са чврстом погонском материјом. 11. Софтверски пакети за прорачун перформанси реaктивних мотора.

садржај практичне наставе

1. Сагоревање барута. Примери прорачуна 2. Основни задаци унутрашње балистике. Биланс енергије при опаљењу. Основне једначине унутрашње балистике. Решавање задатака. 3. Поправне формуле унутрашње балистике. Одабрани примери. 4. Основне једначине перформанси погонских система. Задаци 5. Основи ракетних мотора са течном погонском материјом. Одабрани примери 6. Основи ракетног погона са чврстом погонском материјом. Одабрани примери 7. Софтверски пакети за прорачун перформанси реaктивних мотора. Примери и демонстарција.

услов похађања

Нема обавезних услова. Пожељан је положен испит из Основа конструисања система наоружања

ресурси

Благојевић, Ђ., Милиновић, М.: Скрипте са предавања, ДВЛ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 6
рачунски задаци: 12
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Јарамаз, С., Мицковић, Д: Унутрашња балистика, Машински факултет, Београд, 2011.; Sutton, G.P., Biblarz, O.: Rocket propulsion elements, 7 ed, John Wiley and Sons, 2001.;