Вагони 2

ID: 1188
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милковић Д. Драган
извођачи: Милковић Д. Драган
контакт особа: Милковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

циљ

1. Упознавање конструкције вагона 2. Стицање знања неопходних за разумевање функционисања конструктивних целина вагона 3. Оспособљавање за примену стечених знања у пројектовању, развоју, ремонту и одржавању вагона

исход

Завршетком курса студент треба да буде способан да: 1. Објасни функционалне и конструктивне специфичности разних типова вагона. 2. Објасни задатке и начин функционисања склопова вагона. 3. Препозна активности потребне да се у експлоатацији и одржавању отклоне типичне неисправности. 4. Примени одговарајуће прописе и стандарде при пројектовању и одржавању шинских возила. 5. Примени рачунарске алате за прорачун и пројектовање вагона.

садржај теоријске наставе

Опште карактеристике система еластичног ослањања. Ослањање са завојним опругама. Ослањање са гибњевима. Ослањање са гуменим опругама. Систем ваздушног ослањања. Еластични системи на бази клатна. Природно и принудно нагињање колског сандука у кривини. Торзионе карактеристике вагона. Пригушујући елементи. Активни и пасивни системи ослањања. Вучно-одбојни уређаји. Конструкција и механичке карактеристике одбојника. Tегљенички уређај. Аутоматска квачила. Опрема путничких вагона. Врата, прозори, степеништа. Систем грејања и климатизације захтеви и конструктивно извођење. Електрична инсталација. Информациони систем за путнике. Заштита од пожара. Бука у вагону и у околини. Специфичности путничких вагона за велике брзине. Специфичности тертних вагона за повећане брзине.

садржај практичне наставе

Полазни захтеви и општа ораничења при прорачуну система еластичног ослањања. Конструкција ослањања са гибњевима у склопу са карикама. Конструкција система огибљења са завојним и гуменим опругама. Конструкција система ваздушног огибљења. Одређивање торзионих карактеристика вагона. Конструкција система против нагињања. Системи пасивног и активног нагињања у кривини. Конструкције одбојника. Ограничење простора на челима вагона. Прорачун димензија одбојничких тањира. Прорачун отклона квачила у кривини. Прелазни уређаји. Примери конструктивних решења опреме вагона.

услов похађања

Претходно положен предмет Вагони 1. (Важе остали услови као за предмет Вагони 1)

ресурси

Г. Симић, Упутсво за писање студентских радова У изради задатака као подлога се користе одговарајући прописи и стандарди

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 9
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 30
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Симић, Г., Вагони, Конструкција и прорачун, Машински факултет, Београд, 2013.;