Одабрана поглавља балистике на циљу

ID: 3068
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Елек М. Предраг
извођачи: Елек М. Предраг
контакт особа: Елек М. Предраг
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да студентима пружи савремена напредна знања из домена балистике на циљу. У фокусу изучавања су две кључне области балистике на циљу: механика пенетрације и деловање ударних таласа - бласт. Основни циљ је овладавање методама аналитичког моделирања и нумеричке симулације поменутих појава.

исход

После успешно завршеног курса студенти би требало да буду оспособљени да: - примене савремене аналитичке методе моделирања процеса пробијања, - користе напредне нумеричке предиктивне технике за моделирање различитих класа пенетрационих процеса, - прорачунају све релевантне параметре рушећег дејства пројектила, - користе нумеричке методе за моделирање рушећег дејства пројектила.

садржај теоријске наставе

1. Механика пенетрације Рекапитулација основа теорије удара и физике ударних таласа. Карактеризација понашања материјала при великим брзинама деформације. Експерименталне методе балистике на циљу. Аналитичко моделирање динамике пробијања металних плоча. Аналитички модели пробијања тла, бетонских и керамичких препрека. Еродирајући пенетратори - моделирање пенетрације поткалибарних пројектила и кумулативног млаза. Нумеричко моделирање процеса пенетрације. 2. Рушеће дејство - бласт ефекат Формирање ударног таласа као резултат ексползије (бласт). Моделирање ударног таласа. Простирање ударног таласа. Рефлексија ударног таласа. Мерне технике. Скалирање параметара дејства ударног таласа. Интеракција ударног таласа и структуре. Нумеричка симулација бласт ефекта.

садржај практичне наставе

1. Механика пенетрације Карактеризација понашања материјала при великим брзинама деформације - примери конститивних једначина. Експерименталне методе балистике на циљу - основне технике мерења. Аналитичко моделирање пробијања металних плоча - анализа различитих приступа. Аналитички модели пробијања тла, бетонских и керамичких препрека - примена. Еродирајући пенетратори - примена модела Tate-Aleksievski. Нумеричко моделирање процеса пенетрације применом софтверског пакета Abaqus. 2. Рушеће дејство - бласт ефекат Основни модел ударног таласа - пример. Простирање ударног таласа у ваздуху. Рефлексија ударног таласа - Махов талас. Примери мерних техника. Модели оцене параметара ударног таласа. Интеракција ударног таласа и структуре - примери. Нумеричка симулација бласт ефекта применом софтверског пакета Abaqus.

услов похађања

Нема.

ресурси

1. Zukas, J.A.: High velocity impact dynamics, John Wiley and Sons, 1990. 2. Needham, C.E.: Blast waves, Springer, 2010. 3. Carlucci, D.E., Jacobson, S.S.: Ballistics, CRC Press, 2007.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Rosenberg, Z., Dekel, E.: Terminal Ballistics, Springer, 2012.; Ben-Dor, G., Dubinsky,A., Eleperin, T.: Applied High-Speed Plate Penetration Dynamics, Springer, 2010.; Smith, P.D., Hetherington, J.G.: Blast and Ballistic Loadnig of Structures, Laxton's, 1994.;