Одржавање летелица

ID: 1081
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић Б. Небојша
извођачи: Давидовић С. Никола, Петрашиновић М. Данило, Петровић Б. Небојша
контакт особа: Петровић Б. Небојша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

У оквиру курса „Одржавање летелица” студенти ће добити основна знања из савремене теорије и праксе одржавања и ревитализације цивилних и војних летелица. Такође, један део курса биће посвећен изучавању погодности одржавања, поузданости борбене жилавости, као основних конструктивних карактеристика система, које се дефинишу у раној фази пројектовања и развоја савремених летелица.

исход

Савладавањем предвиђеног наставног програма студент се уводи у процедуру креативног размишљања и одлучивања из сфере одржавања летелица и стиче довољна теоријска и практична знања да је у стању да учествује у тиму који пројектује летелицу или је одржава или ревитализује, сублимирајући величине као што су поузданост, погодност одржавања, борбена жилавост или толерантност летелице на оштећења у случају принудних слетања.

садржај теоријске наставе

Увод. Опште поставке у одржавању летелица, Техничко одржавање летелица. Безбедност и поузданост у ваздушном саобраћају. Концепт одржавања. Активности одржавања, Нивои одржавања. Одржавање авиона у ваздухопловној компанији, Линијско и базно одржавање, Квантитативни показатељи погодности одржавања, Математички модели у одржавању летелица, Економски оправдан животни век опреме и система, Потребан број резервних делова, Оптималан број провера, Минимални укупни тошкови, Поузданост, расположивост и време до отказа за периодично одржаване системе. Одређивање интервала превентивне замене делова и система, Предвиђање погодности одржавања, Ваздухопловнотехничко обезбеђење летелица, Технологија одржавања летелица и Контрола и идентификација стања летелица.

садржај практичне наставе

Активности и нивои одржавања, Линијско и базно одржавање путничких авиона, Расподеле вероватноће у разматрању погогности одржавања и поправљивости, Оптимизација трошкова одржавања, Функција погодности одржавања, Функција поправљивости, Времена одржавања, Индекс погодности одржавања, Индикатор обезбеђења одржавања, Индикатор људског рада. Фактори расположивости елемената (опреме): Сопствена (унутрашња) расположивост, Остварена (достигнута) расположивост, Употребна расположивост, Остварена расположивост. Израда рачунских задатака из пређеног градива, Активности у процесу предвиђања погодности одржавања, Погодност одржавања структуре летелица, Израда рачунских задатака из пређеног градива, Дијагностика - Недеструктивне методе испитивања, Савремени концепт ваздухопловнотехничког обезбеђења летелица, Борбена жилавост летелица, Рањивост летелица и Консултације.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

Рашуо Б., Ваздухопловнотехничко обезбеђење, Генералштаб Војске Србије, Београд, 2004; Додатни материјали (handouts, поставке семинарских радова и др.)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 55
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Oдржавање ваздухоплова, Н. Петровић, П. Каличанин, Г. Воротовић, Ч. Mитровић, Машински факултет 2016; Bruce R. Aubin, Aircraft Maintenance, SAE International, 2004; Приручник за техничаре за одржавање ваздухопловства, FAA, 2023,;