Пројектовање ракета и лансера

ID: 1299
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Милош
извођачи: Марковић Д. Милош
контакт особа: Марковић Д. Милош
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Циљ предмета је да научи студента посебним садржајима и темама које кључно одређују карактер ракете као летилице, муницијска средства наоружања или борбене платформе специјалне намене. Студент развија знања и вештине пројектовања, процене и анализе, као и самосталног одлучивања о примени нових технологија на постојеће и нове концепте ракета. Циљ предмета је да студент савлада две основне целине које садржи сваки лансирни уређај: механизме за решење основног задатка гађања и механизме и уређаје за све остале садржаје којима располаже самоходни лансер ракета. Студент кроз упознавање и практичне прорачуне овладава софтверским и стручним вештинама за пројектовање самоходног лансера и имплементацију нових технологија и уређаја на њега.

исход

Студент стиче могућност самосталног пројектовања, анализе, синтезе ракете тактичке намене, као и анализе крупнијих и сложенијих ракетних пројектила са технолошког и конструктивног аспекта. Студент овладава софтверским алатима, рачунским вештинама и параметрима интердисциплинарних научних дисциплина примењених на задатке пројектовања и конструкције ракете. Студент стиче могућност самосталног идејног и укупног пројектовања, конструкција и разраде решења самоходног ракетног наоружања кроз лансер као основно оруђе које интегрише његову опрему, граничне функције и услове употребе.

садржај теоријске наставе

Борбено дејство и улога ракета у војној намени. Конфигурација ракета. Концепт диспозиција ракетних подсклопова. Компоненте и подсклопови, њихова конструкцијска и функционална повезаност, посебно код вођених, посебно код невођених ракета. Одређивање почетне масе ракете и перформанси ракетног мотора на чврсто гориво. Интеграција погона ракета. Аеродинамичке конфигурације вођених и невођених ракета. Аеродинамичко пројектовање. Анализе закона вођења и њихов утицај на пројектовање вођених ракета. Динамичке карактеристике ракете. Основи аутопилота и улога у пројектовању вођених ракета. Системи управљања ракетом. Оптерећења ракете у току лета. Конструкција и конструкциони материјали невођених и вођених ракета. Напонаска анализа стања подсклопова ракете. Састав компонената, подсклопова и склопова лансирног уређаја (ВБР, ПА, ПТ) и граничне функције механизама за извршење задатка гађања. Састав опреме лансера невођених и вођених ракета, агрегата и допунских подсистема за испуњење употребних и техничких задатака у различитим условима употребе. Стабилност лансирних оруђа и међусобни утицаји лансирања и ракетног лета.

садржај практичне наставе

1. Пројекат ракетног пројектила, вођеног или невођеног 2. Разрада пројекта за изабрани концепт ракете 3. Израда семинарског рада и презентација концепције пројектила и новог концепта ракете 4. Консултације око разраде презентације и одбране пројекта 5. Идејно решење пројекта 6. Механизми кинематика, динамика и услови рада, граничне перформансе лансера невођених или вођених ракета. 7. Одбрана пројекта, презентација, критична оцена параметара усвојених у раду.

услов похађања

Нема.

ресурси

1. Милош Марковић: Скрипта са предавања - Пројектовање ракета и лансера, Београд 2020. 2. Милиновић М.: Основи пројектовања ракета и лансера - Поглавља из пројектовања лансера, Машински факултет Београд, 2002. 3. Вучуровић О.: Основи пројектовања ракета, Машински факултет Београд, 2003. 4. Вучуровић О.: Проблеми пројектовања лансирних уређаја, Машински факултет Београд, 2006. 5. Марковић, М., Јевтић, Д., Ђуровић, Р., Миличић, Л.: Пројектовање ракета и лансера - практикум, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2023.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

E. Fleeman, Missile design and system engineering. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012.; Zarchan P.: Tactical and Strategic Missile Guidance, Volume 239, Progress in Astronautics and Aeronautics, 2012.; Krasnov N.F. et al.: Rocket aerodynamics, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, June 1971; Siouris G. M.: Missile Guidance and Control Systems, Springer, 2004.; Архангельский И. И.: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕНИТНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ, МОСКВА, Издательство МАИ 2001.;