Пројектовање ракета и лансера

ID: 1299
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Милош
извођачи: Марковић Д. Милош
контакт особа: Марковић Д. Милош
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Циљ предмета је да научи студента посебним садржајима и темама које кључно одређују карактер ракете као летилице, муницијска средства наоружања или борбене платформе специјалне намене. Студент развија знања и вештине пројектовања, процене и анализе, као и самосталног одлучивања о примени нових технологија на постојеће и нове концепте ракета. Циљ предмета је да студент савлада две основне целине које садржи сваки лансирни уређај: механизме за решење основног задатка гађања и механизме и уређаје за све остале садржаје којима располаже самоходни лансер ракета. Студент кроз упознавање и практичне прорачуне овладава софтверским и стручним вештинама за пројектовање самоходног лансера и имплементацију нових технологија и уређаја на њега.

исход

Студент стиче могућност самосталног пројектовања, анализе, синтезе ракете тактичке намене, као и анализе крупнијих и сложенијих ракетних пројектила са технолошког и конструктивног аспекта. Студент овладава софтверским алатима, рачунским вештинама и параметрима интердисциплинарних научних дисциплина примењених на задатке пројектовања и конструкције ракете. Студент стиче могућност самосталног идејног и укупног пројектовања, конструкција и разраде решења самоходног ракетног наоружања кроз лансер као основно оруђе које интегрише његову опрему, граничне функције и услове употребе.

садржај теоријске наставе

1. Ракетни пројектили као муницијска средства и као борбене платформе 2. Кретање, стабилизација и управљање ракетним пројектилима 3. Концепт диспозиција ракетних подсклопова, конструкције и чврстоћа ракетних пројектила 4. Конфигурација ракета , силе иоптерећенја у току лета ,силе и моментинапони и деформације на конструкцији ракете 5.Интеграција погона ракета, оптимизација и управљање потиском 6. Састав компонената, подсклопова и склопова лансирног уређаја (ВБР, ПА, ПТ) и граничне функције механизама за извршење задатка гађања 7. Састав опреме лансера невођених и вођених ракета, агрегата и допунских подсистема за испуњење употребних и техничких задатака у различитим условима употребе

садржај практичне наставе

1. Израда идејног решења корисног терета ракете 2. Пројекат ракетног пројектила, вођеног или невођеног 3. Разрада пројекта за изабрани концепт пројектила 4. Израда семинарског рада и презентације концепције пројектила и новог концепта ракете 5. Консултације око разраде презентације и одбране семинарског рада и пројекта 6. Масени модел самоходног лансера ракета. Идејно решење пројекта 7. Механизми кинематика, динамика и услови рада, граничне перформансе лансера невођених ракета. Идејно решење пројекта (наставак) 8. Одбрана пројекта ,пресентација критична оцена параметара усвојених у раду

услов похађања

Урађен пројекат - завршни примерак

ресурси

1. Вучуровић О.: Основи пројектовања ракета, Машински факултет Београд, 2003. 2. Вучуровић О.: Проблеми пројектовања лансирних уређаја, Машински факултет Београд, 2006. 3. Милиновић М.: Основи пројектовања ракета и лансера - Поглавља из пројектовања лансера, Машински факултет Београд, 2002.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

E. Fleeman, Missile design and system engineering. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012.; Zarchan P.: Tactical and Strategic Missile Guidance, Volume 239, Progress in Astronautics and Aeronautics, 2012.; Krasnov N.F. et al.: Rocket aerodynamics, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, June 1971; Siouris G. M.: Missile Guidance and Control Systems, Springer, 2004.; Архангельский И. И.: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕНИТНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ, МОСКВА, Издательство МАИ 2001.;