Одабрана поглавља из аероеластичности

ID: 3053
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Динуловић Р. Мирко
извођачи: Динуловић Р. Мирко
контакт особа: Динуловић Р. Мирко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

1. Упознавање студената са проблемима и савременим методама прорачуна и анализе сложених аероеластичних појава, као и начинима њихове примене у решавању практичних проблема. 2. Упознавање студената са методама за експериментално испитивање динамике ваздухопловних конструкција. 3. Упознавање студената са феноменом интеракције флуид структура.

исход

На крају успешно завршеног курса студенти би требало да буду у могућности да: 1. Дефинишу аероеластичне појаве које ће се јавити на ваздухопловним конструкцијама у зависности од режима лета за које је летелица пројектована. 2. Поставе једначине торзионе дивергенције узгонске површине, реверса команди и флатера. 3. Реше постављене једначине адекватним нумеричким методама у циљу добијања критичних брзина дивергенције реверса команди и флатера.

садржај теоријске наставе

1. Представљање аероеластичних појава у машинству, грађевини и ваздухопловству 2. Статичке аероеластичне појаве 3. Динамичке аероластичне појаве 4. Метод карактеристичног пресека, торзиона дивергенција узгонских површина 5. Флатер, врсте флатера 6. Нумеричке методе за рачунање статичких аероеластичних појава 7. Нумеричке методе за рачунање динамичких аероеластичних појава 8. Примена Ла Пласових трансформација при решавању проблема аероеластичности

садржај практичне наставе

1. Практично моделирање реалних узгонских површина 2. Анализа одзива структуре, анализа аероеластичних појава (торзиона дивергенција, флатер)

услов похађања

Нумеричке методе, Теорија еластичности, Структурална анализа

ресурси

Лабораторија за Теорију еластичности и Аероеластичност

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 10
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Аероеластичност, скрипта са предавања, Мирко Динуловић 2012;