Геометрија брода

ID: 1427
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Рудаковић С. Стефан
извођачи: Рудаковић С. Стефан
контакт особа: Рудаковић С. Стефан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је да студенти овладају основним знањима о форми (линијама) брода, геометријским карактеристикама и хидростатици брода. Поред тога, студенти ће се упознати са основама стабилитета брода.

исход

Савладавањем предмета студенти стичу знања о геометрији бродског трупа, као и основној бродској хидростатици. Студенти се оспособљавају да протумаче, користе и коригују постојећу или да самостално оснују нову форму брода, као и да анализирају и израде основни хидростатички прорачун брода – Дијаграмски лист. Поред тога, студенти ће се оспособити да одреде основни параметар стабилитета брода – почетну метацентарску висину.

садржај теоријске наставе

Уводна предавања: Основни појмови и елементи брода, главне димензије, коефицијенти бродске форме, типови бродова, мерне јединице у бродоградњи. План бродских линија: Координатни систем, приказ брода у три пројекције, захтеви по питању облика трупа, моделирање бродске форме применом рачунара, примери Планова бродских линија различитих типова пловила. Бродска хидростатика: Основне геометријске карактеристике ребара и водних линија, појам ареале ребара, одређивање истиснућа и депласмана, одређивање тежишта истиснућа. Основе пловности брода: Архимедов закон, услов плутања, пловност потпуно уроњених тела, стање равнотеже, појам метацентра, појам метацентарске висине.

садржај практичне наставе

Пројектни задатак I: Израда Плана бродских линија применом традиционалне методе. Пројектни задатак II: Израда Дијаграмског листа. Пројектни задатак III: Израда Плана бродских линија применом рачунара. Рачунски задаци: Прорачун основних геометријских величина простих форми – површине ребара и водних линија, истиснуће, тежишта површина, запремине и масе, површинског момента инерције, почетне метацентарске висине.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање.

ресурси

[1] Рудаковић, С., Изводи из предавања (хендаутс).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 25
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 11
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 55
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Letcher, J. S., The geometry of ships, The Society of Naval Architects and Marine Engineers, SNAME, Jersey City, NJ, USA, 2009.; Van Lammeren (ed.), W. P. A., Scheltema, H. R. F., Bakker, A. R., Buoyancy and stability of ships. Culemborg, Cologne: Technical Publications H. Stam, 1969.; Грубишић, И., Геометрија брода, дигитални уџбеник, https://www.fsb.unizg.hr/geometrija.broda, 2001.; Рибар, Б., Теорија брода, Машински факултет, Београд, 1987.; Biran, A., Ship Hydrostatics and Stability, Butterworth Heinemann, 2003.;