Основи конструисања система наоружања

ID: 1325
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Тодић Н. Ивана
извођачи: Јевтић Т. Дејан, Тодић Н. Ивана
контакт особа: Тодић Н. Ивана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Студенти треба да добију базична знања из основних метода конструисања система наоружања. Циљ је да студенти стекну обједињен преглед најзначајних области одбрамбених технологија и одговарајућих метода пројектовања и конструисања. Предмет треба да послужи као основ за темељније изучавање појединачних области система наоружања.

исход

Студенти треба да овладају основним поставкама метода конструисања система наоружања. У предмету се проучавају области унутрашње балистике, ракетног погона, аеродинамике и динамике лета пројектила, конструкције пројектила, конструкције артиљеријског и аутоматског наоружања, конструкције ракетних пројектила и лансера, као и оптичких инструмената и нишанских справа.

садржај теоријске наставе

1. Увод у методе конструисања система наоружања 2. Унутрашња балистика (Основне особености процеса опаљења,...) 3. Ракетни погон (Основи реактивног погона и подела,...) 4. Аеродинамика пројектила (Основи аеродинамике,... ) 5. Динамика лета пројектила (Oсновни задаци динамике лета пројектила,...) 6. Конструкција пројектила (Сигурност пројектила при кретању кроз цев оруђа...)7. Конструкција артиљеријског наоружања (Цев, Гасна кочница, Затварач,...), 8. Конструкција аутоматског наоружања 9. Конструкција ракетних пројектила (Основне једначине трошења ракетног горива и кретање ракете, ...) 10. Конструкција ракетних лансера, (Типови лансирања ракете и главне карактеристике,... ) 11. Оптички инструменти и нишанске справе (Теорије светлости и геометријска оптика,...)

садржај практичне наставе

1. Унутрашња балистика - примери 2. Ракетни погон - примери 3. Аеродинамика пројектила - примери прорачуна 4. Динамика лета пројектила - примери прорачуна 5. Конструкција пројектила - решавање задатака 6. Конструкција артиљеријског наоружања - примери, анализа и поређење 7. Конструкција аутоматског наоружања - примери, анализа и поређење 8. Конструкција ракетних пројектила - примери прорачуна 9. Конструкција ракетних лансера - примери прорачуна 10. Оптички инструменти и нишанске справе - примери и прорачун

услов похађања

Нису предиђени подебни услови за похађање овог предмета.

ресурси

1. Јарамаз, С., Благојевић, Ђ., Милиновић, М., Мицковић, Д.: Скрипта која студенти добијају на предавањима, ДВЛ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Глигоријевић, Н. и др.: Ракетни мотори са чврстом погонском материјом – Изабрана поглавља, Војнотехнички институт, Београд, 2012.; Стаматовић, А.: Конструисање пројектила, Ivexy, Београд, 1995.; Јарамаз, С., Мицковић, Д.: Унутрашња балистика, Машински факултет, Београд, 2002.;