Системи возила

ID: 1029
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган, Благојевић А. Иван
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Циљеви предмета су пружање свеобухватног увида у конструкцију моторних возила. Обезбеђење потребних знања везаних за конструктивне карактеристике, саставне делове и начин рада система на возилу. Студенти треба да разумеју принципе рада, задатке појединих система на возилу као и утицај конструктивних решења система на возилу на понашање возила као целине.

исход

Исходи учења су упознавање студената са конструкцијом моторних возила, улогом, конструктивним карактеристикам и принципима рада система на возилу. Развој критичког приступа у анализи рада система на возилу као и развој способности сагледавања утицаја рада појединих система на возилу на његове укупне излазне карактеристике.

садржај теоријске наставе

Увод - опште о возилима; Концепције градње моторних возила и врсте погона; Системи за пренос снаге (главна фрикциона спојница, мењачки преносници снаге, зглобни преносници снаге, главни преносник и диференцијали преносник, погонска полувратила итд.); Систем за кочење; Пнеуматици; Систем за ослањање и систем за управљање; Носећи системи; Електронски управљани системи на возилу.

садржај практичне наставе

Одвија се кроз аудиторне и лабораторијске вежбе. Лабораторијске вежбе су тако организоване да се студети практично упознају, у лабораторијским условима, са појединим системима, склоповима и деловима моторних возила у погледу њихових конструктивних извођења, особина и начинa рада.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Све лабораторијске вежбе су потпуно покривене одговарајућом опремом (ЕОП-ЛПС). Алексендрић Д. Скрипте са предавања, Машински факултет, 2022. Благојевић И. Скрипте са предавања, Машински факултет, 2022.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

H. Heisler, Advanced Vehicle Technology, Butterworth – Heinemann, 2002; T.K. Garrett, W. Newton, W. Steeds, The Motor Vehicle, Butterworth – Heinemann, 2001; J. H. Smith, An Introduction to Vehicle Design, Butterworth – Heinemann, 2001; Н.Јанићијевић, Д.Јанковић, Ј.Тодоровић: Конструкција моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001. (КДА) ;