Наука о материјалима и инжењерство

ID: 3220
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Прокић-Цветковић М. Радица
извођачи: Поповић Д. Оливера, Прокић-Цветковић М. Радица
контакт особа: Прокић-Цветковић М. Радица
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да се презентују основни појмови науке о материјалима, односно да се успостави веза између структуре и својстава материјала, на нивоу који је разумљив студентима који су успешно завршили мастер студије. Очекује се да по завршетку овог курса студенти имају одређени ниво знања о понашању материјала при деловању сила и оптерећења на микро и макро нивоу, као и да на основу успостављене везе структура-својство материјала правилно изаберу одговарајући материјал при пројектовању конструкција.

исход

По успешном завршетку овог курса, студент би требало да буде оспособљен да: • Направи разлику између кристалних структура различитих врста материјала и на основу тога дефинише механизме деформације материјала • Разуме промену структуре током: деформисања, опорављања, рекристализације и раста зрна • Разуме начине кретања дислокација у различитим кристалним системима и њихов значај за одвијање процеса пластичне деформације • Поброји факторе који отежавају кретање дислокација и разуме њихов утицај на ојачавање материјала • Поброји механизме ојачавања материјала и разуме њихов утицај на понашање материјала при дејству оптерећења • Препозна текстуру материјала и разуме како она утиче на механичка и физичка својства материјала

садржај теоријске наставе

- Веза између структуре и својстава материјала; - Веза између напона и деформације при еластичном и пластичном понашању материјала; - Елементи теорије пластичности; - Пластична деформација монокристала и поликристалних агрегата; - Дислокациона теорија; - Механизми ојачавања материјала; - Ломови; - Понашање материјала при деловању различитих врста оптерећења на собној, повишеним и сниженим температурама.

садржај практичне наставе

Kонсултације

услов похађања

Завршене мастер студије

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Đ. Drobnjak, Fizička metalurgija, TMF, Beograd, (1981) ; L. Šiđanin, Morfologija i mehanizmi loma niskougljeničnog umirenog čelika, FTN N.Sad, (1984); G.E.Dieter, Mechanical metallurgy, McGraw-Hill Book Company, (1988). ; J. Callister, Materials Science and Engineering, John Wiley& Sons, (1985) ;