Савремени уређаји за сагоревање

ID: 3318
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Аџић М. Мирољуб
извођачи: Аџић М. Мирољуб, Миливојевић М. Александар
контакт особа: .
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознавање студената са стањем најновијих технологија сагоревања и савременим уређајима за сагоревање свих врста горива.

исход

Охрабривање студената да у пракси примене најновија достигнућа у области савремених, ефикасних и еколошки напредних уређаја за сагоревање.

садржај теоријске наставе

1. Увод. 2. Нова сазнања у области сагоревања. 3. Заштита животне средине. 4. Сагоревање у слободном простору. 5. Сагоревање у флуидизованом слоју. 6. Сагоревање у чврстој матрици. 7. Безпламено сагоревање. 8. Припрема горива. 9. Сагоревање некласичних горива. 10. Савремени уређаји за сагоревање. 11. Сагоревање и заштита животне средине. 12. Оптимирање уређаја за сагоревање.

садржај практичне наставе

Није применљиво.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Писани изводи из предавања.; Warnatz J., Mass U., Dibble R. Combustion, 2006.;