Конструктивна геометрија и графика М

ID: 1508
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Попконстантиновић Д. Бранислав
извођачи: Попконстантиновић Д. Бранислав
контакт особа: Попконстантиновић Д. Бранислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Да се обнове основе Конструктивне геометрије и графике и да се већ постојеће знање обогати новим градивом које је неопходно студентима машинства, а није било могуће да се пређе због малог фонда часова на основним студијама. Да студенти стекну напредна знања и вештине обликовања, конструктивне обраде и приказивања објеката тродимензионалног простора у свим врстама пројекција.

исход

Стицање нових и напредних знања из различитих области конструктивне геометрије и њихова примена у машинству. Суштинско разумевање положајних и метричких инваријаната тродимензионалног простора у свим врстама пројекција. Студенти су оспособњени да креативно користе конструктивне поступке обликовања, обраде и приказивања просторних форми и решавају сложене положајне и метричке проблеме тродимензионалног простора

садржај теоријске наставе

Ортогонална пројекција (обнављање и нове наставне јединице у оквиру ове области); Колинеација и афинитет; Коса пројекција; ортогонална аксонометрја – изометрија, диметрија и триметрија. Пресек конуса и равни (правилне раванске криве другог реда); обртне површи: лопта, обртни конус и цилиндар, торус и тороидне површи; контуре обртних површи, пресеци обртних површи са применама у машинству; завојница и завојне површи; правоизводне површи; пресеци облих и рогљастих правоизводних површи са применама у машинству. Централна пројекција, ликови бесконачно далеких елемената - недогледи и недогледнице; положајне и метричке инваријантае централне пројекције; линеарна перспектива – са једним, два и три недогледа. Основе реституције и фотограметрије.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата израду задатака који прате све наведене области из теоријске наставе.

услов похађања

Нема услова за похађање.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Е. Вег, М. Стојићевић, И. Цветковић, Б. Попконстантиновић: Конструктивна геометрија и графика, Машински факултет, Београд, 2022. ; Љ. Гагић: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд, 1989. ; М. Јовичић: Техничка нацртна геометрија, Машински факултет, Београд, 1975.;