Одржавање машина и опреме

ID: 1141
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Васић М. Бранко
извођачи: Васић М. Бранко
контакт особа: Станојевић Д. Дарко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Управљање одржавањем машина и опреме кроз управљање средствима рада (Asset Management) представља систематски процес планирања, одржавања и рентабилног функционисања физичких средстава током њиховог корисног (економског) века трајања, да би се постигле садашње и будуће оптималне користи за све интересне групе у заједници. Ефективно управљање имовином постаје све важније за организације и њихове заинтересоване стране. У циљу размене најновијих размишљања, процеса, метода и алата у повезивању управљања пословањем са било којом врстом имовине, овај свеобухватни једносеместрални курс представља организационе импликације у областима и омогућиће студентима да након похађања овладају: Међународним стандардом за управљање средствима рада са фокусом на: - Шта је управљање имовином и зашто је то важно за једну организацију - Предности система за управљање имовином - Кључни појмови, концепти и принципи ISO 55001: 2014 - Главни захтеви ISO 55001: 2014 Затим, кључним индикаторима пословања у одржавању са фокусом на: - Систем индикатора - економски, технички и организациони - Методологија избора и употребе кључних индикатора учинка за одржавање и управљањем пројектима и организацијом система одржавања кроз: - Преглед кључног концепта управљања пројектима - Покретање пројекта - Идентификовање рада - Оцењивање рада - Планирање рада - Стварање буџета

исход

Након похађања предмета, студенти ће моћи да: - Препознају и примене терминологију управљања средствима рада уз одговарајуће дефиниције и принципе - Идентификују и управљају очекивањима заинтересованих страна у погледу управљања средствима рада - Разумеју захтеве међународно признатих стандарда и методологија управљања одржавањем кроз примере добре праксе - Примене доступне моделе за побољшање реализације вредности/профита које средстава рада обезбеђују - Препознају вредности које се могу добити од интегрисаног приступа животном циклусу и управљању средствима базираном на управљању ризицима - Разумеју шта одржавање машина и опреме, односно средстава рада подразумева - Дају одговоре на питање “Како треба да се мери одржавање?“ - Разумеју шта управљање одржавањем обезбеђује у пословању било ког система - Разумеју шта управљање одржавањем може учинити како би се побољшале оперативне перформансе средстава рада - Осигурају да су пројекти успешно постављени од самог почетка - Разумеју улогу менаџера пројекта, аналитичара и других у управљању пројектима - Израде интегрисани план пројекта укључујући стварни опсег, прегледе, буџете и ризике - Науче како ефикасно пратити и извештавати о напретку пројекта

садржај теоријске наставе

Теоријска настава је подељена у четири блока, који се састоје од четири тематске јединице са укупним фондом од 4 х 5 = 20 часова, са 4 х 2,5 = 10 часова за разраду предаваног и за овладавање новим градивом. Основни наставни блокови обухватају следеће области: - Asset Management концепт и захтеви међународних стандарда, - Стратегије одржавања машина и опреме као кључни сегмент управљања имовином, - Основе управљања пројектима, - Кључни индикатори перформанси одржавања

садржај практичне наставе

Садржај предмета обухвата и практичну наставу. Целокупна настава подељена је у четири блокa - аудиторне вежбе прате предавања. Практична настава се реализује кроз 15 часова вежби и 15 часова самосталног рада студента (рачунски задаци и семинарски рад). За провере знања предвиђено је укупно 15 часова, од чега 10 за парцијалне провере знања и 5 за завршну проверу знања. Четири основнa наставнa блока обухватају следеће области: - Asset Management концепт и захтеви међународних стандарда, - Стратегије одржавања машина и опреме као кључни сегмент управљања имовином, - Основе управљања пројектима, - Кључни индикатори перформанси одржавања.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 7
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 25
семинарски рад: 35
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

1. Васић Б., Тодоровић Ј., Цуровић Д., Поповић В., Станојевић Н., Цуровић Н.: Одржавање техничких система, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд, 2006. (КПН); 2.Васић Б: Менаџмент и инжењеринг у одржавању,Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд,2006. ; 3. Васић Б., Поповић В.:Инжењерске методе менаџмента,Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд, 2007.; 4. Васић, М., Станојевић Д., Тодоровић, М., Димитријевић, М., Станојевић, Н. (2016): Управљање одржавањем у складу са најбољом европском праксом, ДОТС, ISBN 97-86-84231-44-6;