Основе рачунарских система

ID: 7066
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазовић М. Горан
извођачи: Лазовић М. Горан
контакт особа: Лазовић М. Горан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Након упознавања студената са основама организације и архитектуре рачунара, циљ је оспособити студенте да програмирају у асемблеру. Као основа користиће се асемблер x86-64.

исход

Студенти ће бити у стању да ефикасно користе рачунарске ресурсе. Посебно, писањем делова програмског кода у асемблеру студенти моћи ће да унапређују перформансе програма.

садржај теоријске наставе

Бројни системи. Елементи рачунарских система. Организација меморије. Бинарно кодирање. Репрезентација бројних података. Репрезентација целобројних вредности. Репрезентација разломљених вредности. Алгебра логике, логичке функције и логичка кола. Минимизација логичких функција. Комбинаторне мреже. Флип-флоп, секвенцијалне мреже. Архитектура процесора, виртуелне машине. к86-64 архитектура. Асемблер, к86-64 асемблер. к86-64 процедуре.

садржај практичне наставе

Претпоставља се активна употреба рачунара, кроз програмске симулације се прати садржај предмета.

услов похађања

Нема услова за похађање наставе

ресурси

Рачунарска сала

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Н. Митић; Основи рачунарских система; ЦЕТ; 2003; Н. Митић; Увод у организацију рачунара; Математички факултет; 2013; R. E. Bryant, D. R. O'Hallaron; Computer Systems, A Programmer’s Perspective; Pearson; 2015;