Програмирање

ID: 0670
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Радојевић Љ. Слободан
извођачи: Јандрлић Р. Даворка, Лазовић М. Горан, Радојевић Љ. Слободан
контакт особа: Радојевић Љ. Слободан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за математику

извођења

  • 1. семестар, позиција 5

циљ

Основни циљ предмета је упознавање слушалаца са употребом програмског језика С у процесу решавања низа техничких проблема. Посебно ће бити истакнута карактеристична употреба С у машинству, коју одликује анализа података прикупљених у реалном времену. Слушаоци морају бити: • упознати са основним типовима података и структурама података; • препознати основну употребу програмског језика C; • користити основне наредбе С-а, и уз помоћ њих решавати једноставне инжењерске проблеме; • упознати са коришћењем C за анализу података карактеристичних за машинство; • познаваоци основних техника програмирања, које не карактеришу само C.

исход

После успешног одслушаног курса који је предвиђен овим предметом студент може: • да препозна могуће коришћење програмског језика C у решавању неких проблема машинских инжењера. • да добије основна знања о принципима програмирања у језику C; • да употребљава датотеке.

садржај теоријске наставе

Типови и величине података. Константе. Oператори. Приоритет и редослед израчунавања. Искази и блокови. Нарeдбе гранања програма. Петље. Нарeдбе безусловног скока. Основни појмови о функцијама. Спољашње промењиве. Правила опсега. Коришћење фајлова.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних и лабораторијских вежби које прате садржај предмета. Основни примери програмског језика C.

услов похађања

Средњошколска математика и програмирање.

ресурси

Неопходан софтвер за овај предмет је под GNU лиценцом - бесплатан је. Уколико користите LINUX тада вам је C/C++ одмах доступан. Уколико користите други оперативни систем C/C++ можете преузети са одговарајуће WEB локације (види URL) или на самом URL-u. За покретање неопходног софтвера довољно је поседовати најједноставнији PC рачунар.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 3

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 2
лабораторијске вежбе: 16
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 70
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Programski jezik C, Dennis M. Ritchie, Brian W.Kernighan, ISBN 0-13-110362-8, Mikroknjiga, 2003.;