Инжењерска графика и симулације

ID: 1511
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стојићевић Д. Миша
извођачи: Стојићевић Д. Миша
контакт особа: Стојићевић Д. Миша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

• упознавање студената са проблемима при напредном моделирању сложенијих машинских делова и склопова као и код њиховог приказивања у одговарајућој техничкој документацији • стицање увида у различите врсте техничке документације која се користи у машинству • основна обука за израду одговарајућих симулација делова и склопова

исход

Након завршеног предмета, студенти стичу потребно знање за моделирање сложенијих машинских делова, њихово склапање у функционални склоп, симулацију тог склопа у циљу провере одговарајућих карактеристика, израду техничке документације, анализу података добијених симулацијом и израду анимације који приказује процес рада одговарајућег склопа.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се састоји из неколико целина. Први део обухвата унапређење знања из области Инжењерске графике, моделирања и израде техничке документације. У овом делу студенти се упознају са принципима параметарског компјутерског моделирања применом одговарајућег CAD софтвера. Приступ који се овде приказује захтева стално креирање, мењање, анализу и оптимизацију дизајна склопа или машине у циљу остваривања задатих почетних параметара Други део наставе представља обраду посебних врста цртежа који се користе у машинству. У зависности од области машинства где се користе биће дати прикази различитих врста пропратне документације која се користи у траженим областима. Трећи део приказује процес подешавања одговарајућих симулација за испитивање делова конструкција као и симулације рада одређених механизама. За ове симулација генеришу се и одговарајући извештаји добијени из симулација рада механизама.

садржај практичне наставе

Вежбе обухватају израду 3Д модела сложенијих машинских делова, израду техничког цртежа за делове као и за цео склоп. Затим се врши склапање делова на одговарајући начин да се добије функционални склоп и провера да ли склоп одговара задатим параметрима и да ли је потребна дорада делова. Након утврђивања да склоп испуњава захтеве постављене на почетку приступа се изради неопходне техничке документације за склоп, прављењу извештаја са резултатима симулације. Израда различитих врста цртежа који се користе у машинству и на крају, израђује се филм о раду склопа коришћењем одговарајућих, погодних софтверских пакета.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Хендаути и презентације са предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 15
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Јели З., Шиниковић Г: ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА, Машински факултет, Београд, 2022.; Динамика и хоролошке грешке запречно импулсних механизама, Б. Попконстантиновић, Н. Младеновић, М. Стојићевић, Машински факултет, Београд; 2018.;