Мастер рад - истраживање и израда

ID: 9011
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: .
извођачи:
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 12
облик завршног испита: усмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

Примена инжењерских знања, техника и вештина ради идентификовања, формулисања и решавања постављеног инжењерског задатка у оквиру Мастер рада; разумевање принципа пројектовања производа и опреме и окружења неопходног за њихову производњу; пројектовање система, компоненте или процеса у оквиру реалних ограничења као што су економска, еколошка, друштвена, етичка, здравствена и безбедоносна; примена рачунских и статистичких метода, симулација и информационих технологија за анализу и синтезу технолошких система; примена стандардних испитивања и мерења и приказ резултата.

исход

По успешној изради Мастер рада - истраживање и израда, инжењери би требало да буду оспособљени да: • изводе и примењују решења на основу познавања природних наука, инжењерских наука, технологије, рачунарства и математике • одреде, формулишу, анализирају и решавају основне инжењерске проблеме • пројектују систем, компоненту или процес, дају одговор на назначене потребе и планирају и изводе експеримент и анализирају и тумаче податке • раде ефикасно и као појединци у тиму и у мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током целог живота • комуницирају ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини • примене стечена знања у пракси.

садржај теоријске наставе

Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом Мастер рада. Тема и садржај Мастер рада су резултат практичног истраживања, односно пројектне активности која се реализује за потребе и у сарадњи са послодавцем код кога се врши Пракса, део 2. Мастер рад се узима из обавезних или изборних предмета студијског програма. Студент проучава стручну литературу, дипломске и мастер радове који садрже сличну тематику, врши анализу у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатом темом.

садржај практичне наставе

У оквиру задате теме, студент по потреби спроводи испитивања и мерења; спроводи, анализира и интерпретира експерименте и примењује експерименталне резултате за унапређење процеса. Примењује методе и алате за анализу, синтезу и пројектовање, у областима дистрибуирано рачунарство; анализа података; интерактивно рачунарство; организација и управљање процесима и системима; пројектовање и/или имплементација опреме, система и процеса; одржавање система у контексту Индустрије 4.0. Израда Мастер рада је уско повезана са предметом Пракса, део 2 и практични део Мастер рада се изводи у предузећу у коме се врши Пракса, део 2 под надзором ментора мастер рада и ментора код послодавца. Све резултате практичних истраживања и пројектних активности студент детаљно документује у оквиру одговарајућих техничких извештаја.

услов похађања

Нема.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 225

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 225

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Biggam, J., (2015), Succeeding with your master's dissertation: a step-by-step handbook, McGraw-Hill Education; Lazaros, E., & Flowers, J., (2014), Keys to succeeding in a master's program: advice from technology education graduate advisors/faculty, Technology and Engineering Teacher, 73 (5), 34; Srihari, K., Sammakia, B.G., (2002), Industry - University partnership in graduate research and education, Proceedings - Electronic Components and Technology Conference, pp. 768-771.;