Рачунарске мреже

ID: 1303
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

• Упознавање са концепцијом, стандардним задацима и функционисањем рачунарских мрежа. • Упознавање са протоколима и осталим чиниоцима који контролишу, управљају и учествују у креирању различитим процесима и ресурсима рачунарских мрежа и рачунара.

исход

• Да препозна и предложи врсту рачунарске мреже, • Да разуме проблеме који настају при пројектовању рачунарских мрежа, • Да направи пројекат рачунарске мреже који укључује и предлог нававке потребне опреме.

садржај теоријске наставе

Основе умрежавања. Основне компоненте рачунарских мрежа. Хардвер. Софтвер. Разлози за умрежавање. Рад у мрежном окружењу. Коришћење информација. Пасивна мрежна опрема. Активна мрежна опрема. Протоколи. Интерфејси рачунара. Стандард рачунарских мрежа. Подела рачунарских мрежа. Груписање рачунарских мрежа према капацитету за пренос порука, према брзини преноса, према хијерархијској или географској области, према топологији односно према логичком и физичком распореду чворова, према односу чворова у рачунарској мрежи, према архитектури рачунарске мреже и према могућности приступа рачунарске мреже. Слојевитост и референтни модели. Улога слојева. OSI референтни модел. TSP/IP. Физички слој. USB, FireWire, IrDA, Bluetooth, Ethernet, WiFi, ISDN, xDLS. Слој везе. Подела слоја везе. Контрола приступа (MAC), Контрола логичке везе (LLC). Контрола тока. Контрола грешке. Протоколи на слоју везе. Ethernet. ARP.Token Ring. FDDI. Мрежни слој. Интернет протоколи (IP). Мреже и класе мрежа. CIDR. ICMP. IGMP.IPX. RARP. BOOTP. DHCP. IPv6. Транспортни слој. TCP, UDP, SCTP, SPX, iSCSI. Слој апликације. SSH. Remote Desktop. DNS. FTP. Eletronska pošta. SMB/CIFS. HTTP. NTP. SNMP. Voice over IP. Instant Meassaging. Video conference. Оперативни системи у рачунарским мрежама. Реализације мрежне подршке. Поређење и анализа могућности неких савремних оперативних система. Безбедност. Доступност. Перформансе. Могући напади и заштите рачунарских мрежа. Firewall. IDS и IPS системи.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних, лабораторијских вежби које прате садржај предмета.

услов похађања

Неопходни:Основна рачунарска култура заснована на коришћењу PC-a,независно од оперативног система.

ресурси

• Неопходан софтвер за овај предмет је под GNU лиценцом - бесплатан је. • За покретање неопходног софтвера довољно је поседовати најједноставнији PC рачунар.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 17
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 7
пројекат: 3
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 7
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Birman, Kenneth. Reliable Distributed Systems: Technologies, Web Services and Applications. New York: Springer-Verlag, 2005. ; Gray, J. and Reuter, A. Transaction Processing: Concepts and Techniques. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1993. ; Јамес Ф. Куросе, Кеитх W. Росс, Умрежавање рачунара, Цет, Београд, 2005. ; de Andrade, R.; Hodel, K. N.; Justo, J. F.; Laganá, A. M.; Santos, M. M.; Gu, Z. (2018). "Analytical and Experimental Performance Evaluations of CAN-FD Bus". IEEE Access. 6: 21287 - 21295. ;