Испитивање возила

ID: 1143
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић М. Владимир
извођачи: Поповић М. Владимир
контакт особа: Стаменковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Основни циљ овог предмета је да се студенти оспособе да у различитим фазама процеса развоја, производње и експлоатације возила, применом низа поступака, обезбеде објективне информације о квалитету и перформансама возила и његових склопова и делова.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: 1. Објасне начин мерења физичких величина електричним путем код моторних возила; 2. Изаберу даваче, мерно-појачавачке, допунске и помоћне уређаје и уређаје за приказивање резултата испитивања возила; 3. Спроведу различита испитивања возила; 4. Aнализирају резултате испитивања.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се састоји од следећих области: основни појмови о испитивању возила; мерење физичких величина електричним путем; мерне траке.

садржај практичне наставе

Практична настава се састоји од следећих лабораторијских вежби: испитивање возила симулацијом у програмском пакету CarSim; испитивање комплетираних возила; испитивање возила за превоз лакокварљивих намирница; испитивање возила за превоз опасног терета; испитивање амбулантних возила; испитивање заштитних структура пољопривредних трактора; испитивање звучног система за упозорење пешака за уградњу на електровозила; испитивање торзионе крутости носећег система возила; испитивање горивости материјала за облагање унутрашњости возила; мерење буке.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 25
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Материјал са предавања у дигиталном облику, 2023.; Ј. Тодоровић, Испитивање моторних возила, ЈУМВ, Београд, 1995.;