Синтеза механизама

ID: 3533
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Попконстантиновић Д. Бранислав
извођачи: Попконстантиновић Д. Бранислав, Стојићевић Д. Миша
контакт особа: Попконстантиновић Д. Бранислав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Овладавање потребним знањем из области Синтезе механизама.Упознавање са методама синтезе механизама и њихова примена према одговарајућем технолошком захтеву који механизам, машина треба да обави.

исход

Савладавањем студијског програма стичу се следеће предметно-специфичне способности: разумевање проблематике из Теорије механизама и машина; решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и коришћење адекватних софтвера.

садржај теоријске наставе

Развој науке о машинама. Фундаментални концепт механизама. Кинемaтичко моделирање. Типска, бројна и димензионална синтеза. Путање тачака спојке и њихово коришћење у машинама. Синтеза у бесконачно блиским положајима. Ојлер-Саваријева једначина. Кубна крива стационарних кривина. Коришћење синтезе у бесконачно блиским положајима у инжењерској пракси. Геометријске методе синтезе за две и три тачне тачке. Основи и Бурмастерове теорије синтезе у четири тачне тачке. Алгебарске методе синтезе коришћењем комплексних бројева. Методе нелинеарног програмирања и њихова примена у синтези механизама.

садржај практичне наставе

Припрема за самостално истраживање писане литературе, стручних часописа и web страница из области примене синтезе механизама. Израда семинарског рада и пројекта за конкретне примере синтезе механизама уз коришћење програмског пакета SolidWorks.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање овог предмета.

ресурси

Програмски пакети: -MATLAB -SolidWorks

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Erdman G.A., Sandor N.G., MECHANISM DESIGN - ANALYSIS AND SYNTHESIS, Prentice-Hall, London, 1997, ISBN 0-13-273343-9; Norton L.R., DESIGN OF MACHINERY, McGraw-Hill, New York, 2004, ISBN 0-07-121496-8;; Pantelić, T., Ćulafić, G., Mehanizmi (Sinteza mehanizama), MF Beograd, 1986. ;