Иновативни дизајн техничких система

ID: 1302
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Коларевић М. Ненад
извођачи: Коларевић М. Ненад
контакт особа: Коларевић М. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Упознати студенте са улогом и значајем иновативног развоја техничких система за развој економије и технологије на глобалном нивоу до малих предузећа и појединаца. Сагледати нивое иновативности и процедуру тржишне имплементације. Увести студенте у процедуру трагања за идејама и решењима. Подстицаји и изазови могу бити још и потребна естетска или еколошка својства или трансформација биолошких принципа у техничка решења. Увођење у процедуру синтезе (стварања) принципски новог техничког система, почев од идеје до пројекта који је основа за његову израду, експлоатацију и рециклажу, је још један од циљева. Најважнији циљ је развој креативних способности за инжењерски дизајн (конструисање).

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Апстрактно размишљају у иновативном креирању (дизајну) техничког система. • Владају процедуром трагања за идејама и решењима. • Креирају концепцијску структуру (нови принцип рада) техничког система засновану на развијеној структури функција. • Подижу ниво својстава техничких система у функционалном, естетском, еколошком, тржишном и другим условима окружења. • Развијају иновативна техничка решења заснована на трансформацији биолошких система, софтверским и биолошким функцијама.

садржај теоријске наставе

1.Појам, улога и значај техничких иновација 2.Процедура и модели иновативног развоја техничких система. 3.Трансформација функције у концепцију и концепције у конструкцију. 4.Робусни и аксиоматски дизајн ТС. 5.Развој ТС заснован на својствима. Парцијални приступ у развоју својстава ТС - ДфX 6.Апстрактна теорија ТС као основа иновативности. 7.Методе трагања за иновативним идејама и решењима. 8.Биолошки системи као основа техничке иновативности. 9.Развој естетских својстава иновативних техничких система. 10.Ефекти еколошког и ергономског дизајна ТС и иновативност.

садржај практичне наставе

Студенти у току семестра раде семинарски рад који им омогућује да схвате појам функције техничког система. Полази се од конкретног конструкцијског решења и у инверзној процедури долази се до апстрактне структуре функција која је основ за иновативни развој нове конструкције. На аудиторним вежбама се још разрађују питања односно задаци обухваћени теоријском наставом с циљем да се студенти уведу у феномене које треба да обраде у свом семинарском раду и да се припреме за колоквијуме.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула

ресурси

1. Примери са решењима и потребним подацима за прорачуне, дати су у оквиру књиге наведене у тачки 1. у литератури 2. Power-Point презентације са предавања доступне студентима у виду Hand-out материјала. 3. Лабораторија за Дизајн у машинству.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Огњановић М.: Иновативни развој техничких система, -Универзитет у Београду, Машински фаакултет, 2014.; Pahl G., Beitz W., Feldhusen J., Grote K.: Engineering Design - A systematic approach, - Springer Verlag, 2007.; Hubka V., Eder E.: Theory of Technical Systems, - Springer - Verlag, 1984.; Hubka V., Eder E.: Design Science, - Springer - Verlag London Limited, 1996.; Haufe T: DESIGN, - DuMont Buchverlag, 2008.;